ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Koronektomi af tredje mandibulære molar: indikation og behandling

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 26.11.2018

Koronektomi kan udføres på mandibulære tredjemolarer, hvor der er indikation for fjernelse, men hvor risikoen for beskadigelse af nervus alveolaris inferior (NAI) vurderes som høj, hvis der udføres amotio (fjernelse af hele tanden). Proceduren har vundet stigende interesse, og med de nyeste opfølgningsstudier er langtidsfølgerne belyst. Der er generelt enighed om, at koronektomi er forbundet med en lav forekomst af skader på NAI og andre komplikationer. Dog er en koronektomi ikke uden potentielle komplikationer, og den rette indikation skal være til stede, da teknikken, i forbindelse med en tredjemolar uden tæt relation til NAI, ikke er at foretrække frem for komplet fjernelse. Derudover er koronektomi en kirurgisk-teknisk svær operation, hvor en række krav skal være opfyldt for at nå det ønskede resultat. Formålet med denne artikel er derfor at belyse de nøglefaktorer, der er vigtige for at udføre en koronektomi succesfuldt, samt anbefalinger om den kirurgiske procedure ud fra nyeste viden. Yderligere er formålet at give anbefalinger om information til patienten samt anvise en radiologisk protokol for den efterfølgende kontrolperiode.

CORONECTOMY OF THE MANDIBULAR THIRD MOLAR: INDICATION AND TREATMENT
Coronectomy is a treatment option for mandibular third molars when there is an indication for removal, and the risk of an inferior alveolar nerve (IAN) injury is considered high. The procedure has gained increasing attention and with the most recent follow-up studies, the long-term morbidity is explained. There is a general agreement that coronectomy is associated with a low risk of IAN injuries and other postoperative morbidity. However, coronectomy is not without potential complications and should only be performed when an intimate relation to the IAN is present. If this is not the case, complete removal is recommended. Furthermore, coronectomy is surgically a challenging procedure where a number of steps needs to be fulfilled in order to obtain a predictable result. The purpose of this article is to highlight the most important key factors to perform a coronectomy successfully based on the newest available evidence. Additionally, the purpose is to give recommendations regarding the information to the patient and advise a radiological protocol for the postoperative control period.

klinisk relevans
Fjernelse af visdomstænder i underkæben er et af de hyppigste kirurgiske dento-alveolære indgreb i tandlægepraksis og er forbundet med risiko for nerveskade. En entydig protokol er vigtig for det rette behandlingsvalg, så patienten tilbydes den optimale behandling med lavest risiko for varige mén. Koronektomi er vist at være et godt alternativ til amotio i udvalgte tilfælde.