Annonce

Ni tandlæger politianmeldt i 2017

Sidste år meldte Styrelsen for Patientsikkerhed 62 sundhedspersoner til politiet. Ni af dem var tandlæger. Kammeradvokaten vurderer, at anmeldelserne var rimelige.

Tekst: Gitte Almer Nielsen

"Det er ikke vores vurdering, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan kritiseres for at have rettet henvendelse til politiet i de 62 sager i 2017. Vi mener således, at der hverken er grundlag for at kritisere den stigning, der er sket, eller kritisere, at man fandt belæg for, at politiet skulle inddrages i de konkrete sager." 

Så klar er konklusionen fra Kammeradvokaten i en netop færdig undersøgelse, der vurderer grundlaget for de 62 anmeldelser af Sundhedspersoner – heriblandt ni tandlæger – der tikkede ind hos politiet sidste år.

Sagt med andre ord – ingen sundhedspersoner er blevet efterforsket eller har fået rejst tiltale for bagatelagtige forhold. 62 anmeldte sundhedspersoner er en markant stigning i forhold til 2016, hvor 35 sundhedspersoner blev politianmeldt, mens tallet var 11 i 2015.

Kammeradvokatens redegørelse er udarbejdet som led i ”Tillidspakken”, der blev initieret af sundhedsministeren, efter at læger og tandlæger i januar 2018 udtrykte mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Her er baggrunden for anmeldelserne.
 

Tandlæge 1

Mistænkt for at have udvist grov og gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed i sin behandling ved at undlade at føre journal, ved fejlbehandling af alvorlig tandsygdom samt manglende afslutning af behandling på flere patienter.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 75, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder.
 

Tandlæge 2

Mistænkt for at have udvist grov og gentagen forsømmelse i udøvelsen af sin virksomhed i sin behandling ved at undlade at føre journal, ved fejlbehandling af alvorlig tandsygdom samt manglende afslutning af behandling på flere patienter.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 75, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder.

 

Tandlæge 3

Mistænkt for at udøve tandlægeforbeholdt virksomhed uden supervision af en af styrelsen godkendt tandlæge på trods af, at vedkommende havde mistet retten til at udføre selvstændig virksomhed.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 76, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil tre måneder.

 

Tandlæge 4

Mistænkt for at udføre selvstændig virksomhed, efter at styrelsen fratog vedkommende retten hertil.

Politiet vurderer, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 13 og § 77. Her fremgår det, at ”en person, der efter at være fyldt 75 år udøver selvstændig faglig virksomhed uden Styrelsen for Patientsikkerheds tilladelse, straffes med bøde.”

 

Tandlæge 5

Mistænkt for at have undladt at videregive patientjournaler til styrelsen, efter at vedkommende havde stoppet sin virksomhed uden at overdrage den til en anden.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af journalføringsbekendtgørelsens § 20, hvor det fremgår, at når en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson ophører med at drive praksis, og praksis ikke er overdraget til fortsat drift, skal patientjournalerne videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Tandlæge 6

Mistænkt for at have fortsat med at ordinere receptpligtig medicin på trods af at have fået frataget sin autorisation.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 76, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil tre måneder.

 

Tandlæge 7

Mistænkt for misbrug af anden tandlæges autorisations-id til udskrivelse af medicin til sig selv.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af straffeloven, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel indtil tre år.

 

Tandlæge 8

Mistænkt for at have fortsat med at ordinere afhængighedsskabende medicin på trods af at have mistet retten hertil.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af autorisationslovens § 83, og tandlægen kan straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder.

 

Tandlæge 9

Mistænkt for forsøg på formueforbrydelse i forbindelse med afregning med regionen samt undladelse af at opgive korrekte oplysninger til skattevæsenet.

Politiet efterforsker fortsat sagen.

Sagen vedrører overtrædelse af straffeloven og skattekontrolloven. Tandlægen kan straffes med fængsel indtil et år og seks måneder.

 

Fakta om sagerne

Politianmeldelserne fordeler sig på

 • 32 læger
 • 9 tandlæger
 • 14 sygeplejersker
 • 3 SOSU-assistenter
 • 3 fysioterapeuter
 • 1 behandlingssted

Politianmeldelserne drejer sig om forhold vedrørende

 • Autorisationsloven
 • Journalføringsbekendtgørelsen
 • Kosmetikbekendtgørelsen
 • Lov om euforiserende stoffer
 • Lov om markedsføring af sundhedsydelser
 • Skattekontrolloven
 • Straffeloven

48% af sagerne er oprettet på baggrund af henvendelser fra sundhedspersoner

24% på baggrund af ligsyn

9%  på baggrund af henvendelser fra patienter/pårørende

14%  på baggrund af klagesager

5% på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds OrdinationsOvervågningsProgram (SPOOP).

Kommentarer
Annonce