Det sundhedsfaglige tilsyn:

Her er de seks hyppigste faldgruber

Ud af 94 sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker i 2018 fik kun to klinikker fagligt påbud, mens 63 klinikker fik påpeget "mindre problemer". Få overblik over de seks hyppigste faldgruber her.

Journaloverdragelsesregler
Tekst: Gitte Almer Nielsen

1. Materialehåndtering - 31 %

Eksempel fra et tilsyn
”Der blev fundet en enkelt optrukket sprøjte med klorhexidin uden angivelse af materiale eller dato”.

Vær opmærksom på

Hvis materialer forveksles eller har overskredet holdbarhedsdatoen, kan det have konsekvenser for patientsikkerheden. Det gælder fx calciumhydroxid, der anvendes ved rodbehandlinger for at fjerne bakterier og fosforsyre, som bruges til plastbehandling.

De fleste materialer er fra producentens side forsynet med en mærkat eller label, der beskriver indhold, holdbarhed og krav til opbevaring. Men når materialer eller produkter tages ud af originalemballagen, kan man risikere, at den relevante information ikke følger med.

Få tips til nogle enkle metoder, så der ikke opstår tvivl om indhold eller holdbarhed.

For mere information i Styrelsen for Patientsikkerheds Gode råd til sikker hånd- tering af materialer på tandklinikker

 

2. Røntgenbeskrivelser og røntgendiagnoser - 18 %

Eksempel fra et tilsyn
”I én ud af 12 gennemgåede journaler fandt styrelsen et tilfælde af mangelfuld røntgenbeskrivelse i forbindelse med rodbehandling”.

Vær opmærksom på

Hvis en røntgenundersøgelse viser noget, som giver anledning til opfølgning, skal det journalføres, og der skal anføres røntgendiagnoser.

Hele det område, der afbildes, skal tolkes og beskrives, også når røntgenoptagelsen viser sunde forhold. Ved sunde forhold journalføres beskrivelsen som minimum ”i.a.”.

Røntgenundersøgelsen medvirker til at give det komplette billede og dermed en korrekt røntgendiagnose.

Hvis beskrivelserne ikke journalføres, er der risiko for, at sygdomme og andre tilstande bliver overset.

Manglende diagnosticering kan udgøre en risiko for, at patienten ikke får tilbudt den rigtige behandling, og dermed en risiko for skader, som kan undgås.

3. Informeret patientsamtykke - 17 %

Eksempel fra et tilsyn
”Styrelsen fandt i én ud af tre journaler et manglende samtykke til beslibning af en tand".

Vær opmærksom på

Patientens ret til selvbestemmelse er et grundlæggende princip i Sundhedsloven.

Det er af stor betydning, at patienterne får tilstrækkelig information om en behandling, inden den iværksættes. Det er en afgørende forudsætning for, at patienterne kan udøve deres selvbestemmelsesret og dermed sige ja eller nej til en behandling på et oplyst grundlag.

Derfor skal der indhentes et informeret samtykke forud for undersøgelse og behandling.

Et informeret samtykke til behandling indebærer ikke kun patientens accept af behandlingen, men også, at patienten har fået information om prognose og eventuelle komplikationer i forbindelse med den foreslåede behandling.

Hvis en undersøgelse eller en behandling udføres på delegation af en medhjælp, skal patienten desuden informeres om, at behandlingen foregår på delegation.

Samtykket skal journalføres sammen med den information, patienten har fået.

4. Daglig rengøring - 16 %

Eksempel fra et tilsyn
"Gulvet på klinikkerne blev dampet hver dag. Rengøringsselskabet, som stod for daglig rengøring, genbrugte klude”.

Vær opmærksom på

Tandklinikker skal følge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), hvis overordnede formål er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale.

For tandklinikker indebærer det bl.a., at lokaler skal rengøres dagligt samt ved synlig forurening. I tandtekniske rum, gange i klinikområdet, toilet, depot, behandlingsrum, røntgenrum og rum til sterilisation skal man rengøre med en våd ren klud eller børste og rent vand tilsat rengøringsmiddel og tørre efter med ren, tør klud. I disse områder må man ikke støvsuge.

Du finder NIR her 

5. Instruks ved delegering af forbeholdt virksomhed - 14 %

Eksempel fra et tilsyn
”I én ud af de tolv gennemgåede journaler manglede journalført patientaccept ved delegation".

Vær opmærksom på 

Visse sundhedsfaglige arbejdsområder er af patientsikkerhedsmæssige grunde forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner.

Delegation stiller krav til både tandlæger, tandplejere og øvrigt klinikpersonale.

En beskrivelse af den delegerede opgave skal forefindes som en skriftlig instruks. Instruksen skal være entydig og relevant for den, der skal udføre opgaven, og den skal være tilgængelig for den medhjælp, der skal bruge den.

For mere information læs Værd at vide om delegation af forbeholdt virksomhed i tandklinikker

Læs mere om patienters retsstilling på Tdlnet.dk

6. Medicinsk anamnese - 13 %

Eksempel fra et tilsyn
"I en enkelt ud af seks journaler var medicinsk anamnese ikke journalført inden for lokalbedøvelse". 

Vær opmærksom på

Hver gang der udføres et invasivt indgreb på en patient, skal der optages en medicinsk anamnese, et overblik over patientens sygdomshistorie og medicin.

Et invasivt indgreb indebærer, at man gennembryder slimhinden i mundhulen, eller der er kontakt til underliggende væv eller til blodbanen. Det gælder fx ved bedøvelse.

Hvis der foreligger en anamnese fra et tidligere indgreb, skal den opdateres, også selv om der kun er gået kort tid mellem indgrebene. Det skyldes, at patientens sygdomshistorie og medicin kan have stor betydning for risikoen for komplikationer ved indgreb. Fx kan patienter i blodfortyndende behandling have øget risiko for blødning.

Andre typer af medicin kan påvirke mundhulen, og allergier kan have betydning for, hvordan patienten reagerer på behandling.

Anamnesen skal journalføres, så man kan følge op på eventuelle problematikker ved næste indgreb.

 

Kilder: Tandklinikker: Erfaringsopsamling fra det sundhedsfaglige tilsyn 2018. Styrelsen for Patientsikkerhed, september 2019. Derudover offentliggjorte tilsynsrapporter på STPS.dk fra tilsyn foretaget i 2018.

Sådan fordelte klinikkerne sig:

  • 28 klinikker: ingen problemer
  • 63 klinikker: mindre problemer
  • 1 klinik: større problemer
  • 2 klinikker: Kritiske problemer

Opgørelsen inkluderer også de 17 risikobaserede tilsyn, som blev udført på tandplejeklinikker, hvor der ikke var ansat tandlæger. På fire klinikker fandt STPS ingen problemer, 13 klinikker havde mindre problemer.