STPS:

Der er høj patientsikkerhed på landets tandklinikker

Der er al mulig grund til at rette ryggen. Patientsikkerheden er høj ude på klinikkerne. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i en netop udgivet erfaringsopsamling.

Journal
Tekst: Nanna Fløjborg

Landets tandlæger får ros fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har netop udgivet en erfaringsopsamling for alle sundhedsfaglige tilsyn, der blev udført på tandklinikker sidste år. 

Opsamlingen viser, at der ved 60 ud af 74 tilsyn var mindre eller ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Det svarer til lidt over 80 % af de tilsyn på tandklinikker, der blev gennemført. 

– Resultaterne af de sundhedsfaglige tilsyn på tandklinikker viser, at der mange steder bliver arbejdet engageret og konstruktivt for at styrke patientsikkerheden, siger Lone Lind, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

I observationerne peger Styrelsen for Patientsikkerhed også på, at tilsynene bragte gode dialoger med sig, hvor de tilsynsførende bl.a. blev stillet opklarende spørgsmål om fx hygiejne. Dermed kunne tilsynene fungere som konstruktiv læring. 

Få klinikker havde store problemer
Men Styrelsen for Patientsikkerhed stødte også på klinikker, hvor der var så store problemer, at der blev udstedt påbud om at rette op på forholdene. 

Det gjaldt bl.a. ved de reaktive tilsyn, som bliver udført på baggrund af fx en bekymringshenvendelse. 

Her var der større eller kritiske problemer på seks klinikker ud af 10 reaktive tilsyn. Ifølge Tandlægebladets gennemgang, var fire af klinikkerne fra kæden Smiley, som gik konkurs i marts 2023. 

Men der var også områder, hvor styrelsen fandt generelle udfordringer. 

Det var især ved målepunkterne om journalføring, materialehåndtering og daglig rengøring. Punkter, som styrelsen derfor også vil have fokus på fremover. Men som de understreger i opsamlingen, så kan langt de fleste tandklinikker relativt let rette op på udfordringerne. 

De hyppigste fejl i 2022:

Journalført diagnose/indikation og behandling/behandlingsplan 

Ikke opfyldt hos 22 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”I fire ud af 12 journaler manglede der en indikation for behandlinger eller en behandling for en indikation herunder for tandrensning, slid og observationer for caries.” 

Krav
Når behandlingen starter, skal diagnosen journalføres, så årsagen til behandlingen fremgår af journalen. Behandlingsforslag/behandlingen skal også journalføres, så det er klart, hvad der er planlagt eller udført som opfølgning på en diagnose.

Journalføring ved røntgenbeskrivelser og røntgendiagnoser

Ikke opfyldt hos 23 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”I en ud af to journaler, hvor der var optaget røntgenbilleder, fandt styrelsen et røntgenbillede, der ikke var beskrevet.” 

Krav
Hvis en røntgenundersøgelse viser noget, som giver anledning til opfølgning, skal det journalføres, og diagnoser eller beskrivelser skal anføres. Hele det område, der afbildes, skal tolkes, og al sygdom samt tegn på sygdom skal beskrives. Normale forhold skal også journalføres, hvis det har betydning for diagnosticering, fortsat undersøgelse og korrekt behandling af patienten. Hvis man fx optager et røntgenbillede for at kontrollere en traumetand, skal det fremgå af journalen, hvis billedet alene viser sunde forhold, og der ikke ses sygdom.

Journalføring ved medicinsk anamnese 

Ikke opfyldt hos 23 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”I to ud af de gennemgåede journaler var der ikke journalført dagsaktuel medicinsk anamnese ved bedøvelse og ordination af antibiotikum.” 

Krav
Hver gang der udføres et invasivt indgreb på en patient, skal der optages en medicinsk anamnese, et overblik over patienternes sygdomshistorie og medicin. Anamnesen skal journalføres, så man kan følge op på eventuelle problematikker ved næste indgreb. 

Informeret patientsamtykke 

Ikke opfyldt hos 38 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”I en ud af de tre gennemgåede journaler manglede der journalført accept til røntgen og tandrodsrensning. I samme journal manglede der anført information og samtykke til klorhexidingelbehandling i pochen hos en patient. Pga. manglende evidens for denne behandling er der skærpet krav til information og samtykke. I en anden ud af de tre gennemgåede journaler var der ikke journalført samtykke til lokalbedøvelse og rodbehandling.” 

Krav
Ved alle behandlinger skal der gives mundtlig og evt. skriftlig information til patienten. Den konkrete information og patientens samtykke skal journalføres. 

Materialehåndtering 

Ikke opfyldt hos 33 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”Der forelå enkelte materialer med overskredet holdbarhed. Endvidere var sprit overhældt fra originalemballage uden angivelse af navn og udløbsdato.”

Krav
Materialer, der opbevares uden for original emballage, skal kunne identificeres, og hvis relevant skal holdbarhedsdatoen være markeret.

Sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug 

Ikke opfyldt hos 30 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”Der fandtes sterile pakninger, der var fugtige.” 

Krav
Instrumenter, der penetrerer eller opnår kontakt til underliggende væv eller blodbanen, skal være sterilt pakket. Den sterile pakning skal være datomærket, og holdbarheden må ikke overskrides. De sterile pakninger skal være ubeskadiget og uden fugt, og sterilisationsdatoen skal være påført. 

Daglig rengøring 

Ikke opfyldt hos 27 % af klinikkerne 

Eksempel på fund
”Styrelsen fandt, at rengøringsproceduren for daglig rengøring på klinikken ikke var tilstrækkeligt detaljeret. Der fandtes et gulvtæppe i receptionen, hvor der var adgang til behandlerrum og sterilisation uden mulighed for at lukke en dør mellem rummene.” 

Krav
Tandklinikker skal følge de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Serum Institut. Det vil sige, at lokaler skal rengøres dagligt samt ved synlig forurening. Støvsugning må ikke foretages i patientrelaterede områder på tandklinikker. Klinikrum, røntgenrum og sterilisation har hygiejneniveau 5, hvilket betegner særligt renhedskrævende rum, og det indebærer rengøring med våd ren klud eller børste og rent vand tilsat rengøringsmiddel med mekanisk bearbejdning af overfladen og efteraftørring med ren klud.