Er spontan præterm fødsel associeret med marginal parodontitis i en dansk fødeafdeling?

Oversigtsartikel Dato: 01.12.2006

Formålet med denne undersøgelse var at kortlægge forskelle i parodontal status og tilstedeværelsen af subgingivale bakterier i en population af danske kvinder der havde født prætermt i forhold til en population af kvinder der fødte til termin. Toogtyve kvinder der havde født prætermt (før 35. fulde svangerskabsuge), og 33 kvinder der havde født til den fastsatte termin (mellem uge 38 og 41), inkluderedes i undersøgelsen. Den parodontale undersøgelse omfattede: plakindeks (PlI), pochemål (PPD) og blødning ved pochemåling (BOP). Approksimale afstande fra emaljecementgrænsen (CEJ) til det marginale knogleniveau (MBC) blev målt på bitewing-røntgenoptagelser. Hos 31 deltagere (16 der havde født prætermt, og 15 der havde født til den fastsatte termin) blev den subgingivale plak analyseret vha. metoden Checkerboard DNADNA hybridization. Der observeredes forskel på de to undersøgte grupper mht. variablene »tvillingefødsel« (p = 0,0064) og »ryger« (p = 0,03). Hverken de parodontale variable eller den mikrobiologiske analyse afslørede forskel på de to grupper. Undersøgelsen kunne ikke påvise en sammenhæng mellem præterm fødsel og marginal parodontitis.

Is preterm birth associated with periodontitits in a Danish maternity ward? The objectives of this study were to reveal differences in periodontal status and presence of subgingival bacteria in a Scandinavian population of women with preterm birth compared to women who delivered at term. Twenty-two women with preterm birth (before week 35) and 33 women with term birth (between weeks 38 and 41) were included in this case-control study. Periodontal measurements included: plaque index (PlI), probing pocket depth (PPD) and bleeding on probing (BOP). Interproximal distances from the cemento-enamel junction (CEJ) to the marginal bone crest (MBC) were measured on bitewing radiographs. In 31 women (16 with preterm birth and 15 delivering at term) the subgingival plaque was analyzed using »checkerboard« DNA-DNA hybridization. Differences between the two examined groups were found related to »Twin births« (p = 0.0064) and »Smokers« (p = 0.03). None of the periodontal measurements or microbiological analyses showed any association. A relation between preterm birth and periodontitis was not revealed in the present study.