Utvecklingsbiologiska genombrott inom odontologin

Oversigtsartikel Dato: 19.01.2006

Den revolution som skedde inom genteknologin under 1980-talet gjorde nya genetiska forskningsmetoder tillgängliga för alla forskare. Det innebar att utvecklingsbiologin kom att bli ett av de biovetenskapliga forskningsfält som utvecklades allra snabbast. Anledningen är att embryots utveckling är en process som styrs av gener och att yttre faktorer bara har en minimal betydelse. Tänderna är typiska exempel på organ vars utveckling i detalj definieras i generna. I dag känner man redan till ett par hundra gener som reglerar tandutvecklingen. I många av dessa gener har man identifierat fel som orsakar störningar i utvecklingen. Med förståelse för utvecklingen på cell- och gennivå lägger man grunden till nya behandlingsmetoder för tandsjukdomar, till exempel regeneration av tänder och tändernas stödvävnader.

Breakthroughs in the developmental biology of teeth: Developmental biology is one of the biomedical fields where the progress of research has been extremely rapid during the last twenty years. Also tooth development starts to be understood at the level of genes and molecules. Significant breaktroughs in this area include the elucidation of molecules in conserved signalling networks regulating the mor- phogenesis of teeth and formation of dental hard tissues. The discovery of signalling centres in tooth germs has led to an understanding how tooth crowns acquire their shapes. Mouse models generated for human dental aberrations now help in the elucidation of their pathogenesis and in de- signing new treatments and ways for prevention of dental defects in the future.