Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Oversigtsartikel Dato: 24.01.2008

Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram, som blev udviklet og igangsat i 1987-1988 i Nexø Kommunale Tandpleje. Denne artikel beskriver målsætninger, metodens daglige praktisering, samt metodens videnskabelige rationale og effektivitet. Afslutningsvis diskuteres metoden i et sundhedsfrem- mende perspektiv, sådan som begrebet er defineret i dag. Gennemsnits-DMFS registreret på 18-årige i Nexø faldt i perioden 1993 (3,73) til 2000 (1,25) med omkring 66 %. Pris/barn/år fra 1987-1999 faldt med ca. 15 %. Målsætningerne om, at 18-åriges gennem- snitlige DMFS omkring år 2000 skulle være <2,0, og pris/barn/år ikke måtte stige, var dermed opnået. En effekt/omkostningsanalyse viste, at forskellen mel- lem Nexø og gennemsnitstal for Danmark øgedes markant i Nexøs favør i den periode, hvor metoden blev praktiseret. Det kan konkluderes, at Nexø-meto- dens delelementer på mange punkter kan tilpasses i den nyeste sundheds terminologi.

The Nexø method seen from an oral health promotion perspective: The Nexö Method is a non-operative programme of caries treatment, devised and implemented in 1987–1988 in the Public Dental Health Service for Children in Nexö, Denmark. This article describes the goals, as well as the daily employment, scientific rationale and efficiency of the method. Finally, the Nexö Method is discussed from the standpoint of health promotion, as the term is used today. The mean DMF-S recorded form 18-year-olds in Nexö during the years 1993 (3.73) to 2000 (1.25), fell by about 66 %; cost/child/ year fell by about 15%. Thus, the main goals stated in 1988 were achieved. A effect/cost analysis showed that during the period when the method was employed, the difference between Nexö and the national mean index clearly rose in favour of Nexö. The conclusion is that the different elements of the Nexö Method are in accordance with recommendations of the Danish National Board of Health for oral promotion in the new millennium.