Computed tomography in oral and maxillofacial radiology

Oversigtsartikel Dato: 03.02.2009

Datortomografi är en undersökningsteknik som idag ofta används vid odontologiska röntgenundersökningar. Konventionell datortomografi introducerades år 1972 och det finns idag datortomografer vid alla medicinska rönt ­ genavdelningar. Digital volymtomografi (cone beam computed tomography) är en typ av datortomografi som sedan slutet av 1990 ­talet kommit till stor användning vid odontologiska undersökningar. Ett flertal olika röntgenap ­ parater för digital volymtomografi har utvecklats. Konven ­ tionell datortomografi kan ge höga stråldoser och en fördel med volymtomografi är att stråldosen kan reduceras väsentligt. Konventionell datortomografi används exem ­ pelvis vid utredning av ansiktstraumata och tumörer, medan volymtomografi vanligen används vid undersök ­ ning av tänder och käkar. Exempel på undersökningar med volymtomografi är: preoperativa undersökningar inför implantatbehandling; lägesbestämning av icke erum ­ perade tänder med misstanke om rotresorption på angränsande tänder samt käkleder.

Computed tomography (CT) is today commonly used in imaging of the maxillofacial area. Conventional CT examinations are usually performed in medical X-ray departments. However, a relatively new technique named cone-beam computed tomography (CBCT) or digital volume tomography (DVT) has now also become available for dental purposes. The advan- tage with this technique is a lower radiation dose com pared to conventional CT. Common examples when DVT is used are: for diagnosing the position of impacted canines and suspected root resorption of the adjacent lateral incisor, preoperative planning of implant treatment and examination of periapical areas when intraoral radiography has given uncertain information. Conventional CT is used for examination of larger areas in diagnosing e.g. facial anomalies, extensive traumata and tumours.