Kontrastmedel inom odontologisk radiologi

Oversigtsartikel Dato: 26.02.2009

Kontrastmedel har alltsedan röntgendiagnostikens barndom för drygt 100 år sedan använts för att höja den diagnostiska träffsäkerheten. Redan på 1920-ta- let användes jodhaltiga oljelösningar som kontrastmedel vid spottkörtelundersökningar (sialografier). Moderna röntgenkontrastmedel kan delas upp i två huvudgrupper. Dels jodbaserade vattenlösliga kon- trastmedel för injektioner i blodkärl och kroppshå- ligheter, dels bariumsulfatbaserade kontrastmedel vilka används inom diagnostik av matsmältningsap- paraten. Den största användningen av kontrastmedel inom det orala och maxillofaciala området är i sam- band med datortomografiundersökningar, framför allt vid tumördiagnostik. Jodkontrastmedel används även vid sialografi samt käkledsartrografi. En speciell typ av Gadoliniumbaserade paramagnetiska kontrastme- del används vanligen vid magnetresonansundersökningar (MR). Även om moderna kontrastmedel har låg toxicitet påverkar alla kontrastmedel som injiceras intravenöst kroppens organ, främst njurarna, i viss utsträckning. Olika sjukdomstillstånd och risker för läkemedelsinteraktioner skall beaktas innan man inji- cerar röntgenkontrastmedel.

Contrast agents in dentomaxillofacial radiology: Contrast agents have been used in radiology in order to raise the diagnostic accuracy ever since the beginning of the twentieth century. Modern contrast media are basically divided into two groups; Iodine based contrast media for intravenous injection and contrast media based on Barium sulphate, used primarily for gastrointestinal investigations. The most common use of contrast agents within the dentomaxillofacial area is in conjunction with computed tomography (CT). Iodine base contrast media are also used for investigation of the salivary glands (sialography) and temporomandibular joint artrography. For magnetic resonance investigations (MRI) Gadolinium based paramagnetic contrast media are commonly used. All contrast media injected into the bloodstream influence the body organs, primarily the kidneys. Different pathological conditions and the risk for pharmacological interactions should be assessed before injection of contrast medium.