Regulations in the Nordic countries concerning oral and maxillofacial radiographic imaging technologies and their use

Oversigtsartikel Dato: 03.02.2009

De første nationale retningslinjer for strålebeskyttelse blev udgivet af »British Roentgen Society« (1915) og »American Roentgen Society« (1922). Baggrunden for nutidige regler for strålebeskyttelse ligger i anbefalingerne fra »The International Commission on Radiological Protection« (ICRP 26), som er fra 1977. Tandlægeuddannelsen tager fem år i alle de nordiske lande og medfører, at tandlægen har kompetence til at udføre intraorale røntgenundersøgelser i Sverige, intraorale og standard panoramaundersøgelser i Norge og dento- maksillo-faciale undersøgelser i Danmark og Finland. Speciel træning og uddannelse er krævet for at udføre standard panoramaundersøgelser i Sverige. For at kunne udføre »cone beam« CT-scanning og tolke billederne kræves en specialistgrad i maksillo-facial radiologi i Sverige og Norge. Klinikassistenter og tandplejere har lov at udføre intraorale røntgenundersøgelser under tandlægens ansvar i de andre lande, mens tandplejere har selvstændigt virke i Danmark og Norge. I Sverige, Norge og Danmark må tandplejere selvstændigt diagnosticere carieslæsioner og parodontale sygdomme, dog skal i Sverige og Finland alle røntgenbilleder optaget af en tandplejer ses af en tandlæge. I Danmark og Norge kan tandplejere være ansvarlige for et dentalapparat, og de kan henvise en patient til røntgenundersøgelse. Løbende efteruddannelse er obligatorisk i Finland efter EU’s regelsæt. Kravene til røntgenapparater og -enheder er meget ensartede i de nordiske lande. Kvalitetssikring er reguleret ved lovgivning i Finland, Sverige og Danmark. Disse programmer foreskriver daglig, månedlig eller årlig kontrol af røntgenprocedurer og -apparater. Regelsæt for brug af digitale røntgensystemer er ikke færdigudviklede, og Danmark er det eneste land, hvor der findes bekendtgørelser.

The first national recommendations for radiation protection were given by the British Roentgen Society (1915) and American Roentgen Society (1922). The basis for modern radiation protection was given in the recommendations of International Commission on Radiological Protection (ICRP 26) in 1977. Dental education in all Nordic countries takes five years and leads to the competence of performing in- traoral radiography in Sweden and intraoral standard and panoramic radiography in Norway and dento- maxillo-facial radiography in Denmark and Finland. There is obligatory special training before using stan- dard panoramic units in Sweden. For performing cone beam CT examinations and in- terpreting the images, a specialist degree in maxillo- facial radiology is required in Sweden and Norway. Dental assistants and hygienists can perform intraoral radiography under the responsibility of a dentist. In Sweden, Norway and Denmark dental hygienists may also record caries lesions and periodon- tal disease, although in Sweden and Finland all ra- diographs must be shown to the dentist. In Denmark and Norway the dental hygienists may be responsible for a dental x-ray unit, and they can refer the patient for a radiographic examination. Updating education is mandatory only in Finland according to EU guidelines. The demands for dental radiographic units are very similar in all countries. Quality assurance programmes are regulated by law in Finland, Sweden and Denmark. The program- mes comprise daily, monthly or yearly checks of radiographic procedures. Regulations for digital den- tal radiography are still under construction, though some are available in Denmark.