Implantatbehandling och dess estetiska aspekter

Oversigtsartikel Dato: 27.01.2010

Tandimplantat används i stor utsträckning för att ersätta förlorade tänder. I rehabiliteringen av bettet uppmärksammar man i dag förutom själva bettet även ett gott estetiskt slutresultat. Implantatbehandlingen är ett verkligt teamarbete; målet är fungerande tänder som håller länge och är estetiskt högklassiga. I denna översiktsartikel beskrivs grundprinciperna för implantatbehandling och särskilt de olika estetiska riskfaktorerna vid behandling av estetiskt krävande käkregioner med tandluckor. Det estetiska slutresultatet vid implantation beror på många detaljer som bör beaktas redan vid planeringen av implantat behandlingen, så som en hög smillinje, en tunn gingival biotyp samt triangelformade kronor på bredvidliggande tänder. Den buckomarginala vävnadens tjocklek, mängd av keratiniserad slemhinna samt kvaliteten och kvantiteten av benet i implantatområdet bör estimeras noggrant. Även patientens hälsotillstånd, eventuell tobaksrökning samt förväntningar på estetiken bör estimeras. I denna artikel beskriver vi även faktorer som påverkar den protetiska rekonstruktionens estetik, så som symmetri och proportioner inklusive Pythagoras gyllene proportion. Vi beskriver kirurgisk teknik för att anlägga implantatet optimalt tredimensionellt i alveolarutrskottet samt betydelsen av det interdentala utrymmet, för att uppnå inte enbart god funktion utan även ett gott estetiskt resultat. Vi diskuterar även inverkan av omedelbar implantation och omedelbar belastning på estetiken.

Esthetics and implant treatment: Dental implants are widely used to replace lost teeth. The demand today is not only to restore the occlusion, but also to provide the patient with an aesthetic outcome. The aesthetics in implant the rapy consists of many small details that have to be understood by the planning and executive team. Implant treatment is a team work where the goal is to get functional, long lasting dentures with highly aesthetic outcome. In this review article we describe the ground principles of implant therapy planning in the aesthetic region. It is important to consider different aesthetic risk factors already at the planning stage of the implant therapy, such as a high smile line, a thin gingival biotype and triangular shape of adjacent teeth to the implant site. The buccomarginal tissue and the amount of keratinized mucosa in the are of the implantation site as well as the quantity and quality of the bone have to be carefully estimated. Also the health of the patient and smoking habits as well as expectations on the aesthetics of the patient has to be estimated. In this article we describe factors with influence on the aesthetics of the prosthetic reconstruction, such as symmetry and proportion including the Pythagorean golden proportion. We also describe surgical techniques, such as the right three dimensional positioning of the implant in the alveolar crest and the meaning of the interdental space to get not only well functioning but also aesthetically good results. Also the effect of immediate implantation and immediate loading on the aesthetic outcome is discussed.