Overvågning af voksenbefolkning ens tandstatus og tandlægebesøg i Danmark. Situationen i 2005 og udviklingen siden 1987

Originalartikel Dato: 05.05.2010

Formål – At beskrive aktuel tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere, at analysere effekten af socio-demografiske faktorer, og at belyse ændringerne i voksnes tandforhold over tid. Materiale og metode – En nationalt repræsentativ stikprøve af 14.566 danskere i alderen 16 år og derover; responsrate 67 %. Dataindsamling vha. interviews i 2005; spørgeskema inkluderede selv-rapporteret antal tilstedeværende tænder og tandlægebesøg gennem de seneste fem år. Resultater – I alt var 7 % tandløse; andelen var dog 28 % blandt personer på 65 år og derover. Som helhed havde 81 % af de interviewede mindst 20 tænder; andelen var dog 39 % blandt personer på 65 år og derover. Regelmæssige tandlægebesøg blev oplyst af 79 % af respondenterne; andelen var 66 % blandt personer på 65 år og derover. Antal af tænder var stærkt korreleret med hyppighed af tandlægebesøg. Tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg varierede alt efter region, uddannelse og personlig indkomst. Social ulighed i tandstatus gjaldt også for personer med regelmæssige tandlægebesøg. Sammenligning af 2005-data med tilsvarende studier fra 1987, 1994 og 2000 viser klart, at tandstatus og tandlægebesøg hos voksne danskere er forbedret markant gennem perioden på knap 20 år. Konklusion – Generelt set er der sket betydelige forbedringer i befolkningens tandstatus og regelmæssige tandlægebesøg. Imidlertid er den sociale ulighed i tandforhold stabil over tid; uligheden er uretfærdig og en etisk udfordring for politikere og myndigheder på sundhedsområdet. Forbedring af levevilkårene, etablering af en retfærdig finansieringsordning, og tilvejebringelse af et opsøgende tandplejesystem er vigtige faktorer for fremme af sundheden.

Surveillance of adult dental health status and dental visits in Den- mark – the situation in 2005 and the development since 1987 Objectives – To assess actual dental health status and dental visits of Danish adults; to analyse the effect of socio-demographic fac- tors, and to outline the trends in dental health. Materials and methods – National representative sample of 14,566 Danish citizens 16 years and older; response rate 67 %. Data were collected in 2005 by interviews; questions on the self- reported number of natural teeth present and dental visits within the past 5 years were included. Results – In all, 7 % were edentulous; the figure was 28 % at age 65 years or more. In total, 81 % of participants had at least 20 teeth; the figure was 39 % at age 65 years or more. Regular dental visits were found for 79 % of participants; the figure was 66 % at age 65 years or more. The number of teeth present was highly associated with frequency of dental visits. Dental health status and regular dental visits varied by region, education and personal income. Social inequality in dental health was also ob- served among regular dental attendees. Comparison of 2005 data with similar studies carried out in 1987, 1994, and 2000 provides evidence that dental health status and dental visits of Danish adults has improved considerably during the past nearly 20 years. Conclusions – In general, dental health improved over the past two decades; however, social inequality remains unchanged. Social inequality in dental health is injustice and an ethical pro- blem to politicians and health authorities. Improvement of living conditions, establishment of a financially fair oral health service, and provision of service based on community outreach are critical factors in promoting health of the disadvantaged people.