Development of a clinical guideline to predict undiagnosed diabetes in dental patients

Sekundær artikel Dato: 05.05.2011

Udvikling af klinisk retningslinie for forudsigelse af udiagnosticeret diabetes hos patienter I tandlægepraksis
Baggrund – i 2007 blev 17.9 millioner mennesker i USA diagnosticeret som diabetikere, og 5.7 millioner havde udiagnosticeret diabetes. Forfatterne udarbejdede klinisk retningslinie som hjælp til tandlægers mulighed for at identificere patienter med udiagnosticeret diabetes. Metoder – Forfatterne benyttede klassifikation- og regressionstræ (CART) metoder for at udvikle forskellige modeller til at forudsige diabetes ved brug af data fra Den Tredje Nationale Sundhedsog Ernæringsundersøgelse (NHANES III) (1988-1994) og data fra NHANES 2003-2004 som ekstern validering. De klassificerede deltagere, som svarede nej til spørgsmålet, »har en læge nogensinde fortalt dig, at du har diabetes?« og som havde et fastende plasma glukoseniveau, der var større end eller lig med 126 mg pr. dl, til at have udiagnosticeret diabetes. Forfatterne benyttede orale undersøgelsesdata vedrørende tilstedeværelse eller fravær af marginal parodontitis og taljemål, såvel som data om deltagernes selvrapporterede mundhulestatus, vægt, alder, slægtshistorie, race og etnicitet. Forfatterne valgte den bedste prædiktionsmodel vha. 10-fold kryds validering samt interne og eksterne valideringsmetoder, der vurderede hver prædiktionsmodel ved at sammenligne sensitivitet, specificitet og areal under ROC-kurve (N=7,545). Resultater – Forfatternes endelige kliniske retningslinie til forudsigelse af udiagnosticeret diabetes hos tandlægepatienter havde en sensitivitet på 82,4 procent, en specificitet på 52,8 procent og et areal under ROC-kurve på 0,72. De fandt, at taljemål, alder, selvrapporteret tandsundhed, selvrapporteret race og etnicitet, selvrapporteret information om vægt kunne bruges til at forudsige risikoen for udiagnosticeret diabetes (variationsbredde 0,1 til 9,1 procent). Konklusion – Tandlægepraksis kunne overveje at bruge en klinisk retningslinie, som inkluderer følgende prædiktorer: taljemål, alder, egen opfattelse af tandsundhed, egen opfattelse af vægt og selvrapporteret race eller etnicitet såvel som enhver yderligere information vedrørende parodontal status og slægtshistorie vedrørende diabetes.

Klinisk relevans:

Background – In 2007, 17.9 million people in the United States had diagnosed diabetes, and 5.7 million had undiagnosed diabetes. The authors developed a clinical guideline to help dentists identify patients with undiagnosed diabetes. Methods – The authors used classification and regression tree (CART) methods to generate different prediction models using data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) (1988-1994) and data from NHANES 2003-2004 for external validation. They classified participants who answered »No« to the question »Have you ever been told by a physician that you have diabetes?« and who had a fasting plasma glucose level greater than or equal to 126 mg per dl as having undiagnosed diabetes. The authors used oral examination data regarding the presence or absence of marginal periodontitis and waist circumference, as well as data on participants’ self-reported oral health status, weight, age, family history and race or ethnicity. The authors chose the best prediction model by means of 10-fold cross-validation, as well as internal and external validation methods, which evaluated each prediction model by comparing sensitivity, specificity, area under the receiver operating characteristic curve and ease of use criteria (N = 7,545). Results – The authors’ final clinical guideline for predicting undiagnosed diabetes in dental patients had a sensitivity of 82.4 percent, a specificity of 52.8 percent and a receiver operating characteristic area under the curve of 0.72. They found that waist circumference, age, selfreported oral health status, self-reported race or ethnicity and self-reported weight information could be used to predict the risk of having undiagnosed diabetes (range, 0.1 to 9.1 percent). Conclusion – Dental care providers should consider using a clinical guideline that includes the following predictors: waist circumference, age, self-reported oral health, self-reported weight and self-reported race or ethnicity, as well as any additional information on periodontal status and family history of diabetes.