Parodontitisepidemiologi

Dato: 27.07.2011

Marginal parodontitis (MP) er en bakterielt induceret inflammatorisk sygdom, der medfører nedbrydning af bindevæv og knogle resulterende i tab af tandfæste og evt. løsning af tænderne, og ultimativt, ved utilstrækkelig behandling, tandtab. Sygdommens spor registreres oftest klinisk ved poche- og fæstetabsmål samt blødning ved pochemåling. Desuden registreres tab af marginal knogle på røntgenbilleder. Præcise sygdomsdefinitioner er afgørende for at kunne beskrive prævalensen af MP samt analysere sammenhænge med risikofaktorer og andre sygdomme. Gennem tiden er der forskningsmæssigt og klinisk anvendt mange forskellige sygdomsdefinitioner, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne undersøgelsesresultater. For klinikere er forekomsten af især aggressiv MP vigtig, da patienter med denne sygdom kræver et mere intenst behandlingsforløb. På baggrund af forskellige undersøgelser estimeres forekomsten af aggressiv MP at være på ca. 7 % i Skandinavien og mellem 4 % og 10 % i USA. Af velundersøgte risikofaktorer for MP omtales diabetes mellitus, rygning samt en særlig mikroflora, hvorimod fx genetiske polymorfier, stress, fedme og alkoholforbrug ikke er dokumenterede risikofaktorer for MP. MP udgør en risiko for diabetespatienter og sandsynligvis også for udvikling af hjerte-kar-sygdomme, men er ikke entydigt relateret til fx præterm fødsel og lav fødselsvægt.

Klinisk relevans:

Periodontitis’ epidemiology
Marginal periodontitis (MP) is defined as a bacterial induced inflammatory disease that leads to degradation of connective tissue and bone with loss of attachment and loosening of teeth and ultimately in case of inadequate treatment, tooth loss. Signs of the disease are most often registered clinically by probing pocket depth and loss of attachment. Moreover, loss of marginal bone is registered on radiographs. Exact definitions of the disease are crucial to describe the prevalence of MP and to analyze associations with risk factors and other diseases. Over time many different definitions of illness have been used in research, and clinically, making it difficult to compare findings. For clinicians, the occurrence of particularly aggressive MP is important because patients with this disease require more intensive therapy. Based on various studies the prevalence of aggressive MP is estimated to be around 7 % in Scandinavia, and between 4 % and 10 % in the U.S. Among well-studied risk factors for MP diabetes mellitus, smoking and a specific microflora are mentioned, whereas genetic polymorphisms, stress, obesity and alcohol consumption, for example are not documented risk factors for MP. MP represents a risk for diabetes patients and probably also for the development of cardiovascular diseases, but is not evidently related, for example to premature birth and low birth weight.