Regenerativ parodontalbehandling i dag

Oversigtsartikel Dato: 18.08.2011

Regenerativ parodontalbehandling sigter mod, at de kliniske forbedringer opnået efter behandling er karakteriseret ved dannelse af ny cement med indlejrede funktionelt orienterede kollagene fibre på den tidligere eksponerede del af roden, samt dannelse af ny alveoleknogle og parodontalligament med fysiologisk bredde og sammensætning. Det er nu anerkendt, at knogle mangler celler med potentiale til at regenerere parodontiet. Behandling, som udelukkende består i at implantere knogletransplantater eller knogleerstatningsmaterialer i parodontale defekter med henblik på at opnå parodontal regeneration, bør derfor ikke i almindelighed udføres, på trods af at der kan opnås små kliniske forbedringer. Det er således nu anerkendt, at teknikker med styret vævsregeneration (GTR) og anvendelsen af emaljematrixproteiner (EMD) på de eksponerede rodoverflader er sande regenerative metoder. Generelt resulterer både GTR og EMD, alene eller i kombination med knogletransplantater eller knogleerstatningsmaterialer, i større kliniske forbedringer sammenlignet med konventionel parodontalbehandling af dybe intraossøse defekter og Klasse II-furkaturinvolveringer. Vigtige faktorer, som har en negativ indflydelse på behandlingsresultatet, er rygning, et stort antal resterende sites med blødning ved pochedybdemåling, dårlig mundhygiejne og øget tandmobilitet. Omfanget af de kliniske forbedringer er i høj grad afhængigt af operatørens færdigheder, ikke blot i form af fingerfærdighed, men også operatørens evne til at vælge den optimale kirurgiske teknik og regenerative metode til behandling af den specifikke defekt, afhængigt af forskellige patient- og sitespecifikke kriterier. De kliniske forbedringer efter behandlingen kan bevares på langt sigt i de fleste behandlede steder, forudsat patienten ikke ryger, opretholder optimal mundhygiejne og deltager i et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram.

Klinisk relevans:

Periodontal regenerative therapy today
Periodontal regenerative therapy aims to achieve clinical improvements, (i.e., shallower probing pocket depths (PDs), clinical attachment level (CAL) gains, and radiographic bone gains), which are well maintained after treatment. These improvements are characterized by the formation of new cementum with functionally oriented inserting collagen fibers on the previously exposed or affected portion of the root, and also by new alveolar bone formation, and a periodontal ligament with appropriate physiologic width and composition. It is now recognized that bone lacks those cells which have the potential to regenerate the periodontal attachment apparatus. Therefore treatment should not be performed if it involves only the implantation of bone grafts or bone substitutes in periodontal defects with the aim of enhancing periodontal regeneration. There is plenty of evidence that the guided tissue regeneration (GTR) technique and the application of enamel matrix proteins (EMD) onto the exposed root are true regenerative techniques. In general, both GTR and EMD, alone or in combination with bone grafts or substitutes – result in larger clinical improvements as compared with conventional periodontal treatment in deep intrabony defects and Class II furcations. Important factors which can influence the outcome negatively are smoking, a large number of remaining sites with bleeding on probing, poor oral hygiene, and increased tooth mobility. The scale of improvements depends largely on operator skills, not only in terms of dexterity but also, crucially, on his or her ability to determine the best approach. This include choice of surgical technique and of the regenerative technology in relation to specific patient and site criteria. The clinical improvements after regenerative treatment can be preserved on a long-term basis in the majority of treated sites, provided that the patients do not smoke, keep a high oral hygiene standard and attend supportive periodontal therapy regularly.