Orala läkemedelsbiverkningar

Oversigtsartikel Dato: 05.01.2012

Kunskapen om läkemedelsbiverkningar i munhålan är dålig. Främsta orsaken till detta är att tandläkarna brister i sin rapportering av biverkningar. Under åren 2009-2010 inkom till det svenska biverkningsregistret totalt endast 83 rapporter från tandläkare. En tredjedel av dessa var biverkningar av lokalanestetika. För artikain rapporterades fler och allvarligare biverkningar än för övriga lokalanestetika. En fjärdedel av rapporterna handlade om bisfosfonatrelaterade osteonekroser i käkben (BRONJ). Detta var den enskilt mest rapporterade biverkningen. Det är viktigt att tandläkare tar ett större ansvar för att rapportera läkemedelsbiverkningar. Genom att göra så, ökar kunskaperna och det framtida omhändertagandet av våra patienter kan förbättras och bli säkrare.

Klinisk relevans:

Oral adverse drug reactions
The knowledge of oral adverse effects from drugs is limited. this is mainly due to a lack of reported adverse effects from dentists. the Swedish register for adverse drug effects received a total of 83 reports (regarding 91 different drugs) from dental care during the years 2009/2010. One third of these reports concerned reactions to local anaesthetics. In this limited material Septocain®, a local anaesthetic that is not widely used in Sweden, had relatively more, and more serious reports of adverse effects than other local anaesthetics on the market. a quarter of the reports concerned bisphosphonate related oral necrosis of the jaw. this was the most common adverse effect reported by dentists. It is important that dentists take a greater responsibility in reporting oral adverse effects from drugs. thereby new knowledge can be collected and used for the benefi t of future patients.