Cleidocranial dysplasia: Interceptive treatment of disturbances of tooth eruption

Kasuistik Dato: 27.06.2013

Cleidocranial dysplasi – interceptiv behandling af forstyrrelser af tandfrembrud
Baggrund – Formålet med den foreliggende rapport var at redegøre for behandlingsforløbet hos en dreng med cleidocranial dysplasia (CCD) behandlet i henhold til den interceptive strategi, der tidligere er blevet foreslået af Jensen og Kreiborg. Patienttilfælde – Drengen blev fulgt fra den helt tidlige barndom til voksen alder med kliniske undersøgelser, fotografier samt ortopantomografiske og cefalometriske røntgenundersøgelser for at monitorere den kraniofaciale og dentale udvikling og behandlingsforløbet. Den primære dentition var normal. Den permanente dentition viste afvigelser i relation til såvel tanddannelse som tandmodenhed og eruption. Drengen udviklede fem overtallige tænder og havde alvorlige problemer med eruptionen af næsten samtlige normale tænder. Det generelle behandlingsprincip var at fremme spontan eruption ved at fjerne overtallige tænder, primære tænder og knogle, der dækker de normale permanente tænder på det tidspunkt, hvor disse tænder har udviklet omkring halvdelen af deres endelige rodlængde. Næsten alle tænder erupterede herefter spontant, og behovet for korrektiv ortodontisk behandling blev derved begrænset til en relativt kort periode. Konklusion – Undersøgelsens resultater støtter forslaget om, at patienter med CCD kan behandles interceptivt ved fjernelse af hindringerne for normal tanderuption (overtallige tænder, primære tænder og alveolær knogle) på det tidspunkt, hvor de normale permanente tænder har udviklet omkring halvdelen af deres endelige rodlængde.

Klinisk relevans:

Background – The purpose of the present study was to report the outcome of dental treatment in a boy with cleidocranial dysplasia (CCD) managed according to the interceptive treatment strategies previously suggested by Jensen and Kreiborg. Case study – The boy was followed from infancy to adulthood with clinical examinations, photos, orthopantomographic radiographs and roentgencephalometry to monitor craniofacial and dental development and treatment outcome. The primary dentition was normal. The permanent dentition revealed anomalies in tooth formation, maturation and eruption. He developed 5 supernumerary teeth and severe disturbances of tooth eruption of nearly all teeth. The general treatment principle was to remove supernumerary teeth, primary teeth and bone covering the normal permanent teeth at the time when these teeth had developed about ½ of their final root length to promote spontaneous eruption. Nearly all teeth erupted spontaneously and the need for corrective orthodontic treatment was limited to a relatively short period. Conclusion – The findings support the suggestion that in CCD an interceptive treatment approach with removal of the obstacles for eruption (supernumerary teeth, primary teeth, and alveolar bone) at the time when the normal teeth have developed about ½ of their final root length can lead to spontaneous eruption of the normal teeth.