Ethics in dental education from a nordic perspective

Oversigtsartikel Dato: 03.01.2013

Etik i tandlægeuddannelsen i et nordisk perspektiv
Formålet med undervisningen i etik i tandlægeuddannelsen er en introduktion til etisk tankegang og at forsyne de studerende med en metode til etisk analyse for at sætte dem i stand til at reflektere over og begrunde deres etiske beslutninger. I artiklen beskrives, hvorledes denne målsætning søges indfriet i et nordisk perspektiv gennem en beskrivelse af undervisningen i etik i tandlægeuddannelserne i Danmark, Norge og Finland. Der redegøres for undervisningen på såvel præ-klinisk som klinisk niveau med fokus på det specifikke formål, emner, omfang, undervisningsmetoder, og hvorvidt undervisningen er obligatorisk med afsluttende eksamen. Det konkluderes, at et fælles element er, at undervisningen omfatter såvel forelæsninger som holdtimer med ”cases” som et helt væsentligt element. Desuden at et karakteristisk fælles perspektiv i de tre lande er betoningen af respekten for patientens autonomi og det informerede samtykke i forholdet mellem tandlægen og dennes patient.

Klinisk relevans:

The general aim of ethics in dental education is to provide an introduction to ethical reasoning and a methodology for ethical analysis to enable students to justify their moral choices. How this aim is pursued from a Nordic perspective is discussed in the present paper by giving a description of the teaching of ethics in dental education in Denmark, Norway and Finland. An account is given of the teaching at the pre-clinical level as well as the clinical level with a focus on the specific aim, topics, extent, methods of teaching and whether the courses are mandatory with final exams. It is concluded that a common factor is that the teaching encompass lectures as well as sessions devoted to casestudies as an important element. Furthermore a characteristic and common perspective in the three countries is the primacy of respect for the patients´ autonomy and informed consent in the relationship between the dentist and his/ her patient.

Emner