Faglig leder: Etik i odontologi

Faglig leder Dato: 03.01.2013

I dette og næste nummer af Tandlægebladet bringes en række artikler, som omhandler relevante etiske spørgsmål i relation til odontologers virke. Artiklerne bringes samtidigt i de tre øvrige nordiske tandlægeforeningers tidsskrifter.

Dette nummer af Tandlægebladet indeholder artikler angående generelle etiske emner, mens der i næste nummer bringes artikler, som drejer sig om mere konkrete emner og spørgsmål i relation til odontologisk klinik. Temaet er tillrettelagt af en redaktionskomité bestående af Palle Holmstrup (Danmark), Kaj Rönnberg (Finland), Rita Tilley Wilberg (Norge) og Gunilla Nordenram (Sverige). Det danske tandlægeblads redaktion har været den hovedansvarlige redaktion.

Der knytter sig talrige aspekter til tandlægens professionsetik. Således er grundlaget for tandlægens arbejde ændret betydeligt i de senere år, bl.a. på grund af den faglige udvikling med nye metoder, der muliggør rehabilitering ud fra helt nye principper.

Administrationen af de ny behandlingsmetoder rejser nye problemer, der skal håndteres. Der er også en voksende bevågenhed om de individuelle æstetiske krav til tænderne i befolkningen, og hvordan griber vi som tandlæger patientens æstetiske behov an? Den stramme økonomi i sundhedssektoren indebærer sine egne problemer, der kan komme til udtryk ved reduktion af det offentliges tilskud til behandling og den altid gældende debat om prioritering af tilskuddene. Bør tilskuddene gå til profylakse eller til behandling af de syge? Hvilken stilling bør de særligt udsatte grupper have, og hvilke særlige aspekter knytter der sig til deres situation? Det er oppe i tiden at kræve evidensbaseret dokumentation for det, vi foretager os i klinikken, og hvad vil det sige?

Også andre aspekter er væsentlige, herunder det informerede samtykkes betydning og tandlægers annoncering og sprogbrug. De fleste etiske problemstillinger indebærer flere spørgsmål end svar, og for en belysning af de forskelligartede aspekter har redaktionen bedt en lang række kolleger fra de tandlægefaglige nordiske miljøer og andre om at bidrage til den diskussion om professionsetikken, der altid bør føres i de faglige kredse. Hensigten med artiklerne er således ikke altid at give svar, men snarere at bidrage til den løbende diskussion.

På redaktionskomitéens vegne

Palle Holmstrup

Klinisk relevans:

0

Emner