Faglig leder: Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis

Faglig leder Dato: 02.09.2013

I dette tema, som strækker sig over tre numre af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af de medikamina, som i dag anvendes i odontologisk praksis. I modsætning til de temaer, vi sædvanligvis bringer i Tandlægebladet, er klinikken ikke det primære fokusområde, men derimod de lægemidler, stoffer og medikamenter, som vi anvender i forbindelse med forebyggelse og behandling af vore patienter. Det betyder dog ikke, at der ikke omtales kliniske aspekter i artiklerne, idet fx indikationsområder og evidens for behandlinger kan indgå. Hovedvægten lægges dog på basisoplysninger om stofgrupper, bivirkninger, kontraindikationer og ikke mindst lægemiddelinteraktioner. Med hensyn til de sidstnævnte forhold bringes i temaets tredje nummer en artikel om polyfarmaci samt en artikel om lægemidler, som vi som tandlæger ikke anvender, men som anvendes til medicinske og psykiatriske patienter. Sådanne lægemidler skal vi som sundhedspersoner have et indgående kendskab til, idet de kan indvirke på mundhulens biologi og dermed eventuel sygdomsudvikling, hvilket igen kan få betydning for valg af behandling evt. i samarbejde med patientens læge. Det er således ambitionen med dette tema at komme grundigt rundt om de lægemidler og medikamenter, som direkte eller indirekte har relevans for tandlægers kliniske virke.

Temaet indledes med en artikel om tandlægers ordinering af lægemidler med vægt på ordinationsret og receptskrivning. Herefter følger fi re artikler om stoffer, som har effekter mod mikroorganismer. I temaets andet nummer bringes bl.a. artikler vedrørende stoffer, der har smertedæmpende, beroligende, antiinfl ammatoriske og hæmostatiske effekter. I sidste og tredje nummer gennemgås som nævnt lægemidler, der har almen medicinsk betydning, samt anvendelsen af botulinumtoksin, der har en potentiel interesse for tandlæger. Temaet afsluttes med en artikel om vaccination af tandlæger, der er i risiko for at blive smittet med meget patogene mikroorganismer ved behandling af patienter og evt. udvikle alvorlige/livstruende infektioner.

Når temaets tre numre er publiceret, har vi således en slags opdateret lægemiddelhåndbog for tandlæger, som kan anvendes som opslagsbog i det daglige kliniske virke. Redaktionen takker alle forfattere, som har bidraget til dette tema. En særlig tak rettes til de læger på Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, som har ydet en stor indsats ved udarbejdelsen af temanumrene.

God læselyst!
Fagredaktionen

Klinisk relevans:

0

Emner