Forebyggelse af uønskede tandvandringer efter tidligt mælketandstab

Oversigtsartikel Dato: 30.10.2014

Tidligt tab af primære tænder er naturligvis som udgangspunkt uønsket, men i visse situationer uundgåeligt. Hvis barnet mister en eller flere primære tænder i en tidlig alder, er det væsentligt, at tandlægen på ekstraktionstidspunktet vurderer, hvilke uønskede følger dette måtte få for pladsforholdene og okklusionsudviklingen i den permanente dentition, og tager stilling til, hvordan disse uønskede følger kan forebygges eller behandles. Der findes flere forskellige typer af pladsholdere på markedet. Formålet med pladsholderen er at bevare pladsen i tandbuen og forhindre udviklingen af malokklusion ved at hindre vandring af nabotænder ind i ”ekstraktionsrummet” efter tidligt tab af primære tænder; herved kan behovet for en senere omfattende ortodontisk behandling i visse tilfælde mindskes. Formålet med artiklen er at belyse indikation for og brug af pladsholdere efter tidligt tab af primære tænder, og der gives en kort beskrivelse af forskellige typer af pladsholdere på markedet med angivelse af deres respektive fordele og ulemper.

Klinisk relevans:

Prevention of unwanted tooth migrations after early loss of primary molars: Early loss of primary teeth is obviously undesirable, but in some situations inevitable. If the child loses one or more primary teeth at an early age, it is essential that at the time of tooth extraction the dentist assesses the unwanted sequelae that may develop concerning the space conditions and the occlusal development in the permanent dentition and decide how these sequelae can be prevented or treated. There are a number of different types of space maintainers on the market. The purpose of the space maintainer is to preserve space in the dental arch and to prevent the development of malocclusion by preventing the migration of adjacent teeth into the "extraction site" after the early loss of primary teeth; this can in certain cases reduce the need for subsequent comprehensive orthodontic treatment. The purpose of this article is to analyse the indications for and use of space maintainers after early loss of primary molars, and provide a brief description of the different types of space maintainers on the market with a description of their advantages and disadvantages.