Administrativ odontologi 1: Overordnet lovgivning

Oversigtsartikel Dato: 08.04.2024

Formålet med denne artikel er at skabe et overblik på lovgivningsområdet for tandlægers virksomhed. Der er således tale om overordnede love såsom sundhedsloven, autorisationsloven og tandplejebekendtgørelsen, der vil belyses i nærværende artikel. Netop lovgivningsområdet for tandlæger er spredt ud i både sundhedsog socialområdet, hvorfor det kan være svært at bevare overblikket. En stor del af denne artikel vil derfor beskæftige sig med at skabe overblik med hensyn til tilskudsordninger for de forskellige patientgrupper både børn og unge samt voksne, herunder de patientgrupper, der har særligt behov for tilskud til tandbehandling.

Administrative odontology 1: Comprehensive legislations for dentists In this article the prime focus is to provide an overview of comprehensive legislative area for dentists. For this purpose general laws such as the Health Law, the law about authorization and the law about dental care will be illustrated. But the legislative area for dentists is spread out in both legislations for health and legislations for social services, which makes it hard to keep track of. The major part of this article serves to provide an overview regarding reimbursement system for different population groups of patients – children as well as teenagers and adults, including the different groups of patients with special needs for reimbursement for dental treatment.