Neuropatisk orofacial smärta – diagnostik och hantering

Oversigtsartikel Dato: 08.04.2024

Vid sidan av patienter med de välkända orofaciala smärttillstånden träffar tandläkaren stundom på patienter med neuropatisk smärta. Målen med denna artikel är att beskriva kliniska kännetecken vid neuropatisk smärta och dessas bakomliggande förklaring, samt ge en översikt över smärttillstånd i det trigeminala området som med olika grad av säkerhet kan tillskrivas neuropatiska orsaker. Tillståndens troliga etiologi och bakomliggande mekanismer, prevalens, diagnostik och evidensbaserad behandling samt prognos belyses. Fokus lägges på tandläkarens möjligheter att känna igen – och därmed ha en möjlighet att diagnosticera – neuropatiskt betingad smärta och således verkställa korrekt hantering av patienten.

Neuropathic orofacial pain – diagnosis and management: In addition to patients with the more familiar and common orofacial pain conditions, the dentist will sometimes encounter patients with neuropathic pain. The article describes and explains the clinical presentation of neuropathic pain, and gives an overview of painful conditions in the trigeminal region attributed to neuropathic causes with a varying degree of certainty. Aetiology, pain mechanisms, prevalence, diagnosis, evidence-based management and prognosis are reviewed. The focus is on enabling the dentist to recognize – and diagnose – neuropathic pain, thereby facilitating correct management.