Benign paroksysmal positionel vertigo efter lukket sinusløft

Kasuistik Dato: 22.11.2016

Baggrund – Benign paroksysmal positionel vertigo er en relativt hyppigt forekommende godartet sygdom i det indre øre karakteriseret ved kraftig anfaldsvis svimmelhed udløst af bestemte hovedstillinger. Tilstanden skyldes små ørekrystaller, som sedimenterer i ørets buegangssystemer og påvirker balanceorganet. Benign paroksysmal positionel vertigo kan forekomme i umiddelbar relation til hovedtraumer, herunder fjernelse af tænder og sinusløftproceduren. Benign paroksysmal positionel vertigo behandles afhængigt af undertype med forskellige repositionsmanøvrer, hvor krystallerne flyttes væk fra buegangssystemet. Epleys repositionsmanøvre er den hyppigst anvendte, og patienterne oplever ofte hurtig symptomlindring, men recidiv kan forekomme.

Patienttilfælde – En 46-årig kvinde blev henvist til øre-næse-hals-læge for diagnostik og behandling af voldsom svimmelhed og kvalme. Dagen forinden havde patienten fået foretaget lukket sinusløft med implantatindsættelse i venstre side af overkæben. Anamnesen, den kliniske undersøgelse og Dix-Hallpike stillingstest verificerede diagnosen benign paroksysmal positionel vertigo. Svimmelheden forsvandt efter to behandlinger med Epleys repositionsmanøvre. Kontrol efter to måneder viste ikke tegn på recidiv.

Konklusion – Benign paroksysmal positionel vertigo kan i sjældne tilfælde optræde i umiddelbar forlængelse af tandbehandling. Diagnosen stilles på baggrund af anamnesen, den kliniske undersøgelse og Dix-Hallpike stillingstest. Tilstanden behandles oftest med Epleys repositionsmanøvre, men recidiv kan forekomme.

Klinisk relevans:

Benign paroksysmal positionel vertigo kaldes også krystalsyge eller øresten. Tilstanden medfører svær anfaldsvis kortvarig svimmelhed ved bestemte hovedstillinger. Benign paroksysmal positionel vertigo kan optræde i umiddelbar relation til tandbehandling. Patienter, som beskriver kvalme og anfaldsvis svimmelhed opstået i umiddelbar forlængelse af tandbehandling uden anden årsag, anbefales henvist til øre-næse-hals-læge for yderligere diagnostisk udredning og behandling.

Benign paroxysmal positional vertigo following osteotome sinus floor elevation
Background – Benign paroxysmal positional vertigo is a relatively common benign disease of the inner ear, characterized by severe attacks of vertigo triggered by certain head movements or position changes. The condition is caused by tiny crystals that stick in the semicircular canals of the ear and affect the balance organ. Benign paroxysmal positional vertigo may occur in direct relation to a head trauma, including removal of teeth and sinus floor augmentation. The most common form of Benign paroxysmal positional vertigo is often treated with The Epley manoeuver in which the crystals are moved away from the posterior semicircular canal. Patients generally experience a good effect of the treatment and the prognosis is good, but recurrence may occur.

Case report – A 46-year-old woman was referred to the earnose- throat surgeon for diagnosis and treatment of severe dizziness and nausea. The day before, the patient had undergone closed sinus lift with implant insertion in the left side of the upper jaw. The medical history, clinical examination and Dix-Hallpike position test verified the diagnosis of benign paroxysmal positional vertigo. Treatment with The Epley manoeuver resulted in symptom relief. No sign of relapse was observed after 2 months. Conclusion – Benign paroxysmal positional vertigo may occur immediately following dental treatment. The diagnosis is based on the medical history, clinical examination and Dix-Hallpike position test. The condition is usually well treated with The Epley manoeuver, but recurrence may occur.