Effekten af relativ luftfugtighed samt af bindingssystemers appliceringstid på bindingsstyrken til dentin

Dato: 30.03.2016

Introduktion og formål – De kliniske forhold, under hvilke bindingssystemer anvendes, kan variere af mange forskellige grunde. Formålet med denne undersøgelse var at vurdere effekten af relativ luftfugtighed og af forkortet appliceringtid af bindingssystemer på deres bindingsstyrke til dentin. Materiale og metoder – Ekstraherede permanente molarer (i alt 360) blev slebet plane okklusalt fra indtil ca. midt i dentinen. Dentinprøverne blev behandlet med ét af seks bindingssystemer (Syntac Classic, OptiBond FL, Clearfil SE Bond, AdheSE, Xeno Select eller Scotchbond Universal) og en cylinder af komposit plast (Filtek Z250) blev herefter polymeriseret fast på de behandlede dentinoverflader under fire forskellige forsøgsbetingelser (45 % relativ luftfugtighed/anbefalet appliceringstid; 45 % relativ luftfugtighed/forkortet appliceringstid; 85 % relativ luftfugtighed/anbefalet appliceringstid; 85 % relativ luftfugtighed/forkortet appliceringstid). Efter opbevaring af prøvelegemerne i 24 timer ved 37° C og 100 % relativ fugtighed blev bindingsstyrken målt ved forskydning, og resultaterne blev analyseret statistisk med en nonparametrisk variansanalyse efterfulgt af Kruskal-Wallis tests og Mann-Whitney U-tests (α = 0,05). Resultater og konklusion – Høj luftfugtighed og forkortet appliceringstid havde ingen statistisk signifikant indflydelse på bindingsstyrken af Clearfil SE Bond og Scotchbond Universal (P = 1,00). For de fire øvrige bindingssystemer (Syntac Classic, OptiBond FL, AdheSE og Xeno Select) var der ligeledes ingen indflydelse af forkortet appliceringstid (P ≥ 0,403). Til gengæld sås for tre af disse fire bindingssystemer (Syntac Classic, OptiBond FL og Xeno Select) et signifikant fald i bindingsstyrken som følge af høj luftfugtighed ved såvel anbefalet som ved forkortet appliceringstid (P ≤ 0,003), og for det sidste bindingssystem (AdheSE) sås et signifikant fald som følge af høj luftfugtighed ved den anbefalede appliceringstid (P = 0,002). Generelt havde høj luftfugtighed således en negativ effekt på bindingsstyrken til dentin, mens forkortet appliceringstid af bindingssystemer ingen effekt havde.

Klinisk relevans:

Introduction and purpose – To investigate the influence of relative humidity and application time on bond strength to dentin of different classes of adhesive systems. Material and methods – A total of 360 extracted human molars were ground to mid-coronal dentin. The dentin specimens were treated with one of six adhesive systems (Syntac Classic, Opti- Bond FL, Clearfil SE Bond, AdheSE, Xeno Select, or Scotchbond Universal) and resin composite (Filtek Z250) was applied to the treated dentin surface under four experimental conditions (45% relative humidity/application time according to manufacturers’ instructions; 45% relative humidity/reduced application time; 85% relative humidity/application time according to manufacturers’ instructions; 85% relative humidity/reduced application time). After storage (37°C, 100% humidity, 24 h), shear bond strength (SBS) was measured and data analysed with nonparametric ANOVA followed by Kruskal-Wallis tests and Mann-Whitney U-tests with Bonferroni-Holm correction for multiple testing (level of significance: α = 0.05). Results and conclusion – Increased relative humidity and reduced application time had no effect on SBS for Clearfil SE Bond and Scotchbond Universal (P = 1.00). For Syntac Classic, Opti- Bond FL, AdheSE, and Xeno Select there was no effect on SBS of reduced application time of the adhesive system (P ≥ 0.403). However, increased relative humidity significantly reduced SBS for Syntac Classic, OptiBond FL, and Xeno Select irrespective of application time (P ≤ 0.003), whereas for AdheSE, increased relative humidity significantly reduced SBS at recommended application time only (P = 0.002). Generally, increased relative humidity had a detrimental effect on SBS to dentin, but reduced application time had no effect.