Håndtering af patienter med medfødte koagulationsdefekter i tandlægepraksis og hospitalsvæsenet

Fokusartikel Dato: 03.10.2016

Hæmofili og von Willebrands sygdom er medfødte koagulationsdefekter, og den mest almindelige er von Willebrands sygdom. Der findes to hovedtyper af hæmofili: hæmofili A og B, hvoraf hæmofili A er den mest almindelige. Det manglende eller meget lave indhold af koagulationsfaktorer i blodet medfører, at kroppens evne til at standse en blødning er forringet og hæmostasen dermed kompromitteret. Der er derfor en øget risiko for blødning i forbindelse med et kirurgisk indgreb i mundhulen hos patienter med medfødte koagulationsdefekter. Formålet med nærværende artikel er at skabe overblik over de forskellige medfødte koagulationsdefekter og skitsere, hvordan behandlingen hos denne patientgruppe er organiseret fra egen tandlæge til hospitalsvæsenet. Derudover beskrives hæmostatiske midler, herunder lokale hæmostatiske præparater. Håndtering og behandling af patienter med medfødte koagulationsdefekter afhænger af sværhedsgraden af blødningsdefekten samt omfanget af behandlingen. En nøje afstemt medicinsk plan forud for behandling er påkrævet og inkluderer som oftest præ-, per- og postoperative tiltag med henblik på optimering og kontrol af hæmostase i forbindelse med og efter indgrebet. Ved behov for et kirurgisk indgreb i mundhulen skal denne type patienter derfor henvises fra egen tandlæge til kæbekirurgisk afdeling med højt specialiseret behandlingsfunktion i Aarhus eller København med henblik på behandling efter anvisning af plan for blødningsprofylakse fra hæmofilicentret. Patienterne kan dermed behandles med mindst mulig risiko for blødningskomplikationer og med mulighed for overvågning efter behandlingen. Almindelig tandbehandling herunder fyldningsterapi, protetik, almindelig tandrensning og endodonti kan som oftest foregå hos egen tandlæge.

Management of patients with congenital coagulation defects in general dental practice and hospitals: Haemophilia and von Willebrand disease are inherited coagulation defects, von Willebrand disease being the most common. There are two main types of haemophilia, haemophilia A and B of which Haemophilia A is the most common. The absence or very low levels of clotting factors in the blood compromises hemostasis. Therefore, there is an increased risk of bleeding related to oral surgery in these patients. The purpose of the present article is to provide an overview of the various coagulation defects and outline how the treatment in this patient group is organized from the general dental practitioner to the hospital system. Additionally, the use of local and systemic haemostatic agents are described. Handling of patients with inherited coagulation defects depends on the severity of the defect and extent of the treatment. A carefully coordinated medical plan prior to surgical treatment is required and includes pre-, intra-, and post-operative approaches to optimization of haemostasis during and after the procedure. In need of oral surgery, this type of patients requires referral from their own dentist to the department of oral and maxillofacial surgery with highly specialized functions in Aarhus University Hospital or Rigshospitalet for treatment under the instructions of the plan for bleeding prophylaxis of haemophilia centre. Thereby, patients can be treated with the least possible risk of bleeding complications and the possibility of monitoring after treatment. Regular dental procedures including restorative procedures, scaling, and endodontics can usually be undertaken/performed in general dental practice.