Mikrobiologiske forhold ved aggressive former for marginal parodontitis

Oversigtsartikel Dato: 04.05.2016

Aggressiv parodontitis er en alvorlig sygdom, der kan manifestere sig klinisk i en lokal og generaliseret form, og som ubehandlet ultimativt kan medføre tandtab i en tidlig alder. Nekrotiserede parodontale sygdomme, herunder nekrotiserende gingivitis, parodontitis og stomatitis, er kliniske tilstande, der oftest erkendes i immunosupprimerede personer, og som kendetegnes ved stor smerte, væsentlig vævsdestruktion og mulig systemisk påvirkning. Fælles for disse alvorlige parodontale sygdomme er, at de opstår som følge af en ændring i den normale homeostase, der eksisterer mellem værtens forsvar og den orale mikroflora. På trods af at alvorlige parodontale sygdomme er multifaktorielt betingede, menes tilstedeværelsen af orale bakterier at udgøre en væsentlig ætiologisk andel i patogenesen, hvorfor behandlingen af alvorlige parodontale sygdomme primært sigter mod kontrol af den bakterielle komponent for dermed at genetablere balancen mellem værten og den tilstedeværende mikroflora. Udviklingen af DNA-baserede mikrobiologiske metoder har øget vores viden omkring den orale mikroflora betragteligt og har samtidig muliggjort detaljerede studier af lokale bakterielle ændringer i forbindelse med aggressive og nekrotiserende former for parodontitis. Formålet med denne oversigtsartikel er at diskutere mikrobiologiske forhold ved aggressive og akutte former for parodontitis med særligt fokus på, hvordan opfattelsen af specifikke orale bakteriers ætiologiske rolle har ændret sig på baggrund af data fra nyere studier udført med moderne mikrobiologiske teknikker.

Klinisk relevans:

Microbiological aspects of aggressive types of periodontitis: Localized and generalized aggressive periodontitis are severe diseases, which untreated may result in tooth loos in young subjects. Necrotizing periodontal diseases including necrotizing gingivitis, periodontitis and stomatitis, are acute clinical conditions that usually affect subjects with immune suppression, and are characterized by severe pain, significant tissue destruction, and risk of systemic complications. These severe periodontal diseases share common features, as they are believed to arise as a consequence of distortion of the balance, normally existing between the resident oral microbiota and the immune defence systems of the host. The pathogenesis of severe periodontal diseases is believed to be multifactorial. However, oral bacteria are assumed to be critically involved in initiation, aggravation and maintenance of disease, and therefore treatment of severe periodontal diseases primarily focuses on infection control, in order to restore balance between the host and the resident oral microbiota. The development of advanced molecular methods has considerably increased knowledge of the oral microbiota, and enabled detailed analysis of local compositional changes of bacterial communities in aggressive periodontitis and necrotizing periodontal diseases. The purpose of this review is to address microbial aspects of aggressive periodontitis and necrotizing periodontal diseases, with special emphasis as to how recent data from studies using modern molecular methods, have altered the view on the etiological role of specific bacteria in these diseases.