Orale virusinfektioner

Oversigtsartikel Dato: 01.06.2016

I denne oversigtsartikel beskrives en række hyppigt forekommende intraorale virusinfektioner, som tandlægen kan møde i sin dagligdag på klinikken. Infektioner med herpes simplex-virus har ofte akut karakter med et bifasisk forløb. Infektionen kan debutere med smerte, og det er vigtigt at kunne skelne denne fra smerte med dental årsag. Det kliniske billede varierer, men har multiple vesikler som fællestræk. Behandling med antivirale midler kan blive aktuel i svære tilfælde og skal i så fald indsættes tidligst muligt. Til forskel fra herpes simplex-infektioner er in-fektioner med papillomavirus stort set symptomfrie. De har desuden et mere vorteagtigt vækstmønster. Med hensyn til  oral cancer tyder den høje frekvens af HPV i præmaligne tilstande og i visse typer af oral cancer på en association. Det er dog uklart, om HPV-infektioner udgør en væsentlig risikofaktor for udvikling af oral cancer. HPV-inducerede orale forandringer behandles kirurgisk. Coxsackievirus kan forårsage hånd-, fod- og mundsyge. Det er en mild sygdom, som hyppigst rammer børn under 10 år, men også kan optræde hos voksne. De prodromale symptomer er let feber og utilpashed. Kort derefter opstår vesikeldannelse og deskvamationer i den orale slimhinde. Der findes ingen specifik behandling. Spontan heling sker sædvanligvis inden for en til to uger.

Klinisk relevans:

Oral viral infections

This review article describes some common intraoral viral infec-tions general dentists may encounter in their daily clinical practise. Infections with the herpes simplex virus often have an acute char-acter with a biphasic natural course. The infection often makes its first appearance with pain and it is important to distinguish this from dental instigated pain. The clinical picture varies but has mul-tiple vesicles as key features. Treatment with antiviral agents may arise in difficult cases, if so the start of treatment is crucial. Unlike herpes simplex infections, human papilloma virus infections are essentially asymptomatic. They also have a more wart-like growth pattern. The high frequency of human papillomaviruses in premalignant condition and in certain types of oral cancer indicates association with these different forms of oral mucosal lesions. It is unclear, however, if human papilloma virus infection is a significant risk factor for developing oral cancer. Treatment of human papil-loma virus-induced oral mucosal lesions is surgical.
Coxsackie viruses can give rise to so-called autumn blisters, in English is known as hand, foot and mouth disease. It is a mild disease that usually affects children under 10 years of age, though adults can become affected also. Prodromal symptoms are char-acterized by mild fever and malaise. Oral vesicles and desquama-tions follow shortly after. No specific treatment exists and sponta-neous healing is usually achieved within 1-2 weeks.