Orofacial funktionsnedsættelse hos børn – udredning og behandling

Oversigtsartikel Dato: 30.08.2016

Nedsat oral sensomotorik kan medføre orofacial funktionsnedsættelse såsom vanskelighed ved at sutte, tygge, synke eller tale samt nedsat mimik og manglende kontrol af spyttet. Også kæbeudvikling og oral sundhed kan påvirkes. Tandlæger, logopæder og andre faggrupper, som er ansvarlige for udredning og behandling af patienter med orofaciale funktionsnedsættelser, efterspørger valide og pålidelige undersøgelsesinstrumenter og effektive behandlingsmetoder. Oral sensomotorisk behandling er oftest en del af et mere omfattende behandlingsforløb, som kan omfatte medicinering, kirurgi, ortodonti, protetik, talepædagogik, kommunikationshjælpemidler, kostvejledning, forskellige andre typer af hjælpemidler samt vejledning og rådgivning. En fyldestgørende varetagelse af patienter med orofaciale funktionsnedsættelser kræver oftest et multidisciplinært samarbejde. Denne oversigtsartikel tager nogle af de gængse metoder til undersøgelse af oral motorik og sensorik op til vurdering og giver eksempler på forskellige metoder og redskaber til oral sensomotorisk behandling. Flere undersøgelser tyder på en positiv effekt af oral sensomotorisk behandling; men de systematiske oversigtsartikler, der findes inden for emnet, vurderer ofte evidensniveauet som lavt på grund af mangelfuldt undersøgelsesdesign. Udredning og behandling af børn og unge med orofaciale funktionsnedsættelser kan kvalitetssikres gennem en systematisk opsamling og dokumentation af de kliniske erfaringer, man opnår. En god varetagelse indebærer også, at de ansvarlige behandlere indhenter oplysning om patientens medicinske tilstand, individualiserer behandlingen og præciserer mål og midler sammen med alle involverede.

Oral sensory-motor impairment can have a negative effect on orofacial functions, such as sucking, chewing and swallowing, speech, facial expression and saliva control. It may also affect the occlusion and oral health. Dentists, speech-language pathologists and other professionals who assess and treat patients with orofacial dysfunctions need valid and reliable instruments for examination and for effective therapy methods. Oral sensory-motor therapy is generally part of more extensive care that may include medication, surgery, orthodontics, prosthodontics, speech therapy, communication aids, dietary adjustment, counselling and guidance. Adequate care for patients with orofacial dysfunctions normally necessitates multidisciplinary co-operation. This review presents a selection of methods that are available for the assessment of oral motor function and sensibility and also gives examples of different methods and tools for oral sensory-motor therapy. A number of intervention studies indicate improved function as a result of oral sensory-motor therapy, but, according to existing systematic reviews, the level of evidence is mostly low, due to insufficient study design. One way of ensuring the quality of care for children and adolescents with orofacial dysfunctions is systematically to follow up and document the clinical experience. Good care also includes the therapist obtaining relevant information about the patient’s medical condition, individualising the treatment and clarifying the method and the goals together with the patient and others that are involved in the therapy plan.