Demografiske og sociale forandringer samt forekomst af tandsygdomme i den ældre generation - status og udviklinger

Gamle Haender
Oversigtsartikel Dato: 16.01.2017

Udviklingen i befolkningssammensætningen gennem de senere år har betydet, at der er langt flere ældre medborgere end tidligere. De fleste ældre har et tandsæt, der er præget af følger af en stor mængde tandsygdomme, som er akkumuleret gennem et langt liv. Det betyder, at selv om der overvejende er forholdsvis lidt ubehandlet caries hos denne store gruppe af ældre, så er der et betydeligt behov for udskiftning af restaureringer og vedligeholdelse. Derudover er der et behov for forebyggelse og behandling af parodontale tilstande hos mange i denne aldersgruppe. Blandt de ”ældste ældre” er behandlingsbehovet øjensynlig langt mere omfattende.

Med flere og flere personer i disse aldersgrupper kan der generelt forudses en øget efterspørgsel efter tandplejeydelser, ikke blot ydelser af basal karakter, men også ydelser, der kræver mere avancerede behandlingstyper.

Den helt store udfordring, som tandplejen allerede nu står overfor, og som også bliver et voksende problem fremover, er den gruppe ældre, som ikke længere er i stand til at benytte det almindelige tandplejesystem. Det kan være fysiske eller psykiske barrierer, der forhindrer disse ældre i at bevare kontinuitet i kontakt til tandplejesystemet, samtidig med at evnen til at gennemføre sufficient mundhygiejne reduceres. Velbehandlede tandsæt forfalder på kort tid i disse situationer.

Tandsundheden blandt de ældre, som bliver svækkede, er måske den største udfordring for tandplejen, fordi flere svækkede ældre bevarer deres tænder, samtidig med at forekomsten af tandsygdomme øges, en udvikling der naturligt kalder på etablering af effektive tandplejeprogrammer for denne borgergruppe.

Klinisk relevans:

Der bliver flere og flere ældre medborgere, og ældregenerationen bevarer i stigende grad deres naturlige tænder. Den samme befolkningsgruppe har typisk gennem livet akkumuleret store mængder af tandsygdomme, de har mange fyldninger eller støbte restaureringer, som kræver såvel reparationer som vedligeholdelse. I takt med funktionstab blandt de ældre og de ældste ses et stort behov for hjælp til såvel den daglige mundhygiejne som til de regelmæssige tandlægebesøg for at undgå, at velbehandlede tandsæt forfalder på kort tid. Det er en stor udfordring for tandplejen, at forekomsten af tandsygdomme øges blandt svækkede ældre, som har bevaret deres tænder. Dette kalder på etablering af effektive tandplejeprogrammer for denne gruppe af borgere.

Demographic and social changes and occurrence of oral diseases among elderly people. Status and development

Due to the demographic development, which has taken place during the last decades, the number of elderly people in the population is still increasing. Most elderly persons have a high level of oral diseases, which are accumulated through their life. This means that these people have a considerable need for repair and/or maintenance of their restorations, even if the amount of untreated caries is modest. In addition, there is a certain need for preventing a development of periodontal diseases in the age group.

In the group of the oldest old people, it appears that the need of dental care is much comprehensive. It can be foreseen that there will be an increase of these very old population groups and there will be an increasing need for dental care, not only basic dental services, but also more technically advanced types of treatment.

The greatest challenges for the dental care systems are those people, who no longer are able to use the available dental care system for the adult population because of physical or mental barriers. The same barriers prevent these people from being able to brush and clean their teeth. In these groups, dental health decreases in very short time.

Meanwhile more and more weak elderly persons have more and more natural teeth, the occurrence of dental diseases will increase. Such development requires effective dental health programs for these population groups.