Diagnostik og behandling af trigeminusneuralgi

Videnskab Tb6 524
Sekundær artikel Dato: 22.06.2017

Introduktion
– Trigeminusneuralgi (TN) er karak­teriseret ved unilaterale, intense, berøringsud­løste og pludselige jagende smerter i ansigtet. Ledsagende konstante baggrundssmerter er hyppige.

Formål
– Denne oversigtsartikel beskriver ud­redning og behandling af TN og rådgiver om tilgangen til ansigtssmertepatienten i tandlæ­gepraksis.

Resultater
– Neurovaskulær kontakt, der for­årsager displacering eller atrofi af trigeminus­nerven, er centralt for ætiologien til TN. TN kan også skyldes en rumopfyldende proces eller multipel sklerose. Tidlig MR­scanning af høj kvalitet er en vigtig del af udredningen. For de fleste patienter er det relevant med en tand­lægefaglig vurdering for at udelukke en odon­togen årsag til smerterne. Tandlæger rådes til at henvise patienter med ansigtssmerter til neurologisk vurdering, hvis anamnese, under­søgelse og billeddiagnostik ikke entydigt peger på en odontogen årsag til smerter. Førstevalgs­behandling af TN er medicinsk. Medicinsk re­fraktære patienter henvises til neurokirurgisk vurdering. Regelmæssige tandlægekontroller er tilrådelige, idet TN­patienter ofte undgår at børste tænder på den afficerede side. Tandbe­handlinger vil formentlig sjældent udløse TN­smerter og kan ikke ændre på forløbet af TN.

Konklusioner
– På landsplan i Danmark er der behov for struktureret og ensartet behandling af TN for at sikre korrekt tidlig udredning og sufficient behandling. En øget opmærksomhed på TN blandt tandlæger kan bidrage til tidlig diagnose.

Klinisk relevans:

Både patienter med ansigts­smerter af uafklaret årsag og patienter med diagnosticeret trigeminusneuralgi kan være en udfordring i tandlæge­praksis. Denne oversigtsar­tikel beskriver udredning og behandling af trigeminusneu­ralgi og giver anbefalinger til, hvordan patienter med an­sigtssmerter kan håndteres i tandlægepraksis.

Diagnostics and treatment of trigeminal neuralgia Introduction
– Trigeminal neuralgia (TN) is characterized by uni-lateral evoked short-lasting intense facial pain. Concomitant per-sistent background pain is frequently present.

Purpose
– To outline the work-up and treatment regime in TN and to give advice on the approach to facial pain in dental prac-tice.

Results
– Neurovascular contact causing displacement or at-rophy of the trigeminal nerve is important to TN aetiology. TN can also be secondary to a space-occupying lesion or multiple sclerosis. Early high-quality magnetic resonance imaging is man-datory. Patients are advised to see a dentist to exclude an odontogenic cause of pain. . Dentists are advised to refer facial pain patients to a neurologist if history, clinical examination and imag-ing do not clearly point to an odontogenic cause of pain. First-choice treatment is medical. Medically refractory patients are referred to neurosurgery. Regular dentist check-ups are ad-vised as TN patients may avoid tooth brushing of the affected side. Invasive dental treatments are not likely to evoke pain and cannot change the course of TN.

Conclusions
– Nationwide in Denmark, there is a need for struc-tured and uniform treatment of TN to ensure correct early work-up and treatment. Increased knowledge of TN among dentists is likely to lead to early diagnosis.