En randomiseret klinisk undersøgelse belyser økologiske effekter af en tandpasta med enzymer og proteiner på plakkens mikrobiom

Sekundær artikel Dato: 22.06.2017

Vi ved nu, at de mange arter, der udgør det orale mikrobiom, spiller en nøglerolle for opnå­else og vedligeholdelse af oral sundhed. Mulig­heden for at kunne foretage taksonomisk be­stemmelse af mikrobiomet på artsniveau er en forudsætning for at kunne beskrive dets diver­sitet og dets sammenhæng med sundhed og sygdom. Vi rapporterer her, hvilke økologiske virkninger brugen af tandpasta med enzymer og proteiner har på plakkens mikrobiom sam­menlignet med en kontroltandpasta. Resulta­terne påviser, at en tandpasta, der indeholder enzymer og proteiner, kan fremme spyttets naturlige forsvarsmekanismer og fremkalde en ændring i mikrobiomets sammensætning med et øget antal af bakterier, der er forbun­det med parodontal sundhed, og et samtidigt fald i antallet af bakterier, der er forbundet med parodontal sygdom. Den statistiske analyse viser signifikant forøgelse af 12 arter, der er forbundet med parodontal sundhed, heriblandt Neisseria­arter, og signifikant reduktion af 10 arter, der er forbundet med parodontal syg­dom, heriblandt Treponema arter. Resultaterne viser, at en tandpasta, der indeholder enzymer og proteiner, signifikant kan ændre det orale mikrobioms økologi (på artsniveau), så mikro­biomet fremtræder mere sundt.

Klinisk relevans:

Undersøgelsens data be­kræfter, at en tandpasta, der er sammensat med henblik på at styrke spyttets naturlige forsvarsmekanismer, medfø­rer positive ændringer i mikro­biomet, som er mere forene­lige med sundhed. Nærmere betegnet påvises det, at en tandpasta med enzymer og proteiner over tid kan føre til en forøget relativ forekomst af sundhedsrelaterede bakterier i plak og samtidig en faldende forekomst af sygdomsrelate­rede bakterier.

A randomised clinical study to determine the effect of a toothpaste containing enzymes and proteins on plaque oral microbiome ecology
The numerous species that make up the oral microbiome are now understood to play a key role in establishment and main-tenance of oral health. The ability to taxonomically identify com-munity members at the species level is important to elucidating its diversity and association to health and disease. We report the overall ecological effects of using a toothpaste containing en-zymes and proteins compared to a control toothpaste on the plaque microbiome. The results reported here demonstrate that a toothpaste containing enzymes and proteins can augment natural salivary defences to promote an overall community shift resulting in an increase in bacteria associated with gum health and a concomitant decrease in those associated with periodontal disease. Statistical analysis shows significant increases in 12 taxa associated with gum health including Neisseria spp. and a sig-nificant decrease in 10 taxa associated with periodontal disease including Treponema spp. The results demonstrate that a tooth-paste containing enzymes and proteins can significantly shift the ecology of the oral microbiome (at species level) resulting in a community with a stronger association to health.