God munhälsa för äldre – att förebygga rotkaries, gingivit och oral candidos

Oversigtsartikel Dato: 24.02.2017

Risken för att drabbas av oral ohälsa ökar med stigande ålder. Mer än hälften av alla personer över 75 år har rotkaries och omkring 25 % har besvär från tandkött (gingivit) och slemhinnor. Orsakerna är en kombination av en minskad salivsekretion, försämrad munhygien, tätare energirika födointag och en förändrad bakterieflora. Merparten av dessa tillstånd går att förebygga och kontrollera med populationsinriktade och individrelaterade insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det vetenskapliga underlaget för äldre bygger på få studier med hög risk för felkällor men viss evidens finns för salivstimulation, mekanisk plackkontroll och ökad fluorexponering. För sekundär prevention av rotkaries finns ett visst stöd för högfluortandkräm och fluorlack medan stödet för kemisk plackkontroll är begränsat. Gingivit och candida-infektioner behandlas i första hand med förbättrade munhygienrutiner. Det finns stora kunskapsluckor rörande tandhälsan hos sköra och sjuka äldre och det behövs mer klinisk behandlingsforskning inom området äldretandvård.

Klinisk relevans:

Många äldre drabbas av generell och oral ohälsa på grund av läkemedelsinducerad muntorrhet, förändringar i munfloran och försämrad motorik. En individrelaterad förebyggande och non-operativt inriktad tandvård baserad på bästa tillgängliga evidens är grunden för att minska konsekvenserna av vanliga tillstånd såsom rotkaries, gingivit and oral candidos. Särskilda insatser behöver göras i samverkan med anhöriga, stödpersoner och övrig vårdpersonal för att upprätthålla en god munhygien, stimulera salivsekretionen, anpassa måltidssituationerna och förstärka fluorbehandlingen.

Oral health for elderly – prevention and management of root caries, gingivitis and oral candidosis in elderly
Oral health may be jeopardized with increasing age due to reduced salivary secretion rate, impaired oral hygiene, frequent calorie-rich meals and an altered biofilm composition. More than 50% of all individuals over 75 years have experienced root caries and around 25% suffer from gingivitis and oral candidosis. With population-based and individual strategies applied within a holistic perspective, these conditions are largely preventable. Although the quality of evidence generally is lower for elderly people compared to children and young adults, there is scientific support for the use of saliva stimulation, mechanical plaque control and increased exposure to topical fluorides. For secondary prevention of root caries, there is weak support for high fluoride regimes such as high fluoride toothpaste and fluoride varnish, while there is very low support for the use of chemical plaque control. The principal option for candida-infections is improved oral hygiene routines. To bridge the gaps of knowledge in frail elderly, further clinical research of good quality is urgently needed.