Illegale euforiserende stoffer og mundhulen

Oversigtsartikel Dato: 20.11.2017

Det er velkendt, at et længerevarende og stort forbrug af legale euforiserende midler som al-kohol og tobak kan have alvorlige konsekven-ser for det almene og orale helbred. Tilsva-rende kan et længerevarende brug og misbrug af illegale rusmidler som cannabis, amfetamin, kokain, ecstasy også være forbundet med be-tydelige helbredsmæssige problemer, herunder en øget risiko for at udvikle caries, tanderosion, marginal parodontitis, xerostomi, nedsat spyt-sekretion og bruksisme. Ydermere er misbrug af illegale stoffer ofte kombineret med misbrug af legale stoffer, hvorved de negative helbreds-mæssige konsekvenser forstærkes. Cannabis er det mest anvendte illegale rusmiddel på verdensplan, og der er i de seneste år set en stigning i forbruget i Danmark, især hos unge under 25 år. Nærværende artikel fokuserer på, hvorledes nogle af de mest almindeligt an-vendte illegale rusmidler kan påvirke den orale sundhed.

Klinisk relevans:

Brug og misbrug af legale og illegale euforiserende stoffer er udbredt i Danmark og kan påvirke tænder og mundslimhinden på forskellige måder, både direkte og indirekte (Ta-bel 1). Tandlæger skal være opmærksomme på, at et brug eller misbrug af euforiserende stoffer kan ligge til grund for orale symptomer og sygdomstilstande, der ikke kan forklares med sædvanlige årsager. Endvidere er det tandlægers opgave at informere patienter om potentielle orale skadevirkninger ved misbrug af euforiserende stoffer. Såfremt patienten har et stofmisbrug, kan man også henvise patienten til kommu-nens misbrugscenter med henblik på behandling af mis-bruget.

Illegal drugs and the oral cavity
It is well known that an extensive use and abuse of legal sub-stances like alcohol and tobacco may have serious consequenc-es for the general and oral health. Likewise, long-term use and abuse of illegal drugs like cannabis, amphetamine, cocaine and ecstasy may also be related to significant health problems, in-cluding increased risk of developing dental caries, dental erosion, periodontitis, xerostomia, salivary gland hypofunction and brux-ism. Moreover, use and abuse of illegal drugs is often associ-ated with abuse of legal drugs which aggravates the negative consequences for the health. Cannabis is the most commonly used illegal drug worldwide, and in Denmark, the use of cannabis has been increasing during the past few years, especially among adolescents and those adults below 25 years. The present pa-per focuses on how some of the most commonly abused illegal drugs can affect the oral health.

Emner