Periodontitis as a possible early sign of diabetes mellitus

Sekundær artikel Dato: 22.06.2017

Marginal parodontitis som et muligt tidligt tegn på diabetes mellitus
Formål
– Tidlig diagnosticering af (præ)diabetes mellitus er afgø-rende for forebyggelse af diabeteskomplikationer. Det er blevet foreslået, at marginal parodontitis kan være en tidlig komplikation i forbindelse med diabetes og være en nyttig indikator for diabetes-screening. Derfor kan en tandlægeklinik være et godt sted til scree-ning for (præ)diabetes hos patienter med marginal parodontitis ved hjælp af en valideret glyceret hæmoglobin (HbA1c) tørpletanalyse.

Forskningsdesign og metoder
– I alt 313 personer fra en uni-versitetstandklinik deltog i undersøgelsen. Fra 126 patienter med mild/moderat marginal parodontitis, 78 patienter med alvorlig marginal parodontitis og 109 forsøgspersoner uden marginal parodontitis blev HbA1c-værdier opnået ved analyse af tørstof-blodpletter. Forskelle i gennemsnitlige HbA1c-værdier og præva-lensen af (præ)diabetes mellem grupperne blev analyseret.

Resultater
– Grupperne med mild/moderat og alvorlig marginal parodontitis viste signifikant højere HbA1c-værdier, henholdsvis 6,1 % ± 1,4 % (43 mmol/mol ± 15 mmol/mol) og 6,3 % ± 1,3 % (45 mmol/mol ± 15 mmol/mol) sammenlignet med kontrolgrup-pen (5,7 % ± 0,7 % (39 mmol/mol ± 8 mmol/mol) (p = 0,003). Endvidere var der i henhold til American Diabetes Association (ADA) retningslinjer for diagnosticering en signifikant overrepræ-sentation af individer med formodet diabetes (23 % og 14 %) og prædiabetes (47 % og 46 %) i henholdsvis den alvorlige grup-pe med marginal parodontitis og den milde/moderate gruppe med marginal parodontitis sammenlignet med kontrolgruppen (10 % og 37 %, p = 0,010). Især 18,1 % af patienter med ny diabetes blev fundet blandt personer med alvorlig marginal pa-rodontitis sammenlignet med 9,9 % og 8,5 % blandt individer med henholdsvis mild/moderat marginal parodontitis og kontrol - personer (p = 0,024).

Konklusioner
– Tandlægeklinikken, med særlig fokus på patienter med alvorlig marginal parodontitis, viste sig at være et velegnet sted til screening for (præ)diabetes; et betydeligt antal formodede nye diabetestilfælde blev identificeret. Tidlig opsporing og behand-ling af (præ)diabetes er med til at forhindre flere alvorlige komplika-tioner og drage fordel af behandling af marginal parodontitis.

Periodontitis may serve as a risk indicator for (pre)diabetes
Objective ­
The early diagnosis of (pre)diabetes mellitus is essential for the prevention of diabetes complications. It has been suggested that gum disease (periodontitis) might be an early complication of diabetes and may be a useful risk indicator for diabetes screening. Therefore, a dental office could be a good location for screening for (pre)diabetes in patients with periodontitis using a vali­dated glycated hemoglobin (HbA1c) dry spot analysis.

Research design and methods ­
A total of 313 individu­als from a university dental clinic participated. From 126 patients with mild/moderate periodontitis, 78 patients with severe periodontitis and 109 subjects without periodontitis, HbA1c values were obtained by the analysis of dry blood spots. Differences in mean HbA1c values and the preva­lence of (pre)diabetes between the groups were analyzed.

Results ­
The mild/moderate and severe periodontitis groups showed significantly higher HbA1c values (6.1% ±1.4% (43 mmol/mol±15 mmol/mol) and 6.3%±1.3% (45 mmol/mol ± 15 mmol/mol), respectively) compared with the control group (5.7%±0.7% (39 mmol/mol±8 mmol/mol), p=0.003). In addition, according to the Ameri­can Diabetes Association (ADA) guidelines for diagnosis, there was a significant over­representation of subjects with suspected diabetes (23% and 14%) and pre­diabetes (47% and 46%) in the severe periodontitis group and mild/moderate periodontitis groups, respectively, compared with the control group (10% and 37%, p=0.010). Nota­bly, 18.1% of patients with suspected new diabetes were found among subjects with severe periodontitis compared with 9.9% and 8.5% among subjects with mild/moderate periodontitis and controls, respectively (p=0.024).

Conclusions ­
The dental office, with particular focus on patients with severe periodontitis, proved to be a suitable location for screening for (pre)diabetes; a considerable number of suspected new diabetes cases were identi­fied. The early diagnosis and treatment of (pre)diabetes help to prevent more severe complications and benefit the treatment of periodontitis.