Systematisk tobaksforebyggelse og anbefalinger af Verdenssundhedsorganisationen WHO

Fokusartikel Dato: 08.12.2017

Tobaksinducerede orale sygdomstilstande er vigtige folkesundhedsproblemer. Denne artikel sætter fokus på: 1) brugen af tobak i Danmark og Europa, 2) WHO’s rolle i tobaksforebyggelsen og 3) tandlægers unikke rolle i forebyggelsen af tobaksrelaterede sundhedsskader. I alt 16 % af voksenbefolkningen i Danmark ryger tobak dagligt, og 2 % bruger røgfri tobak. Brug af ecigaretter med indhold af nikotin er attraktivt for unge mennesker.

Tobaksrygning i de nordiske lande er moderat, mens niveauet er højere i Central- og Østeuropa. Ifølge WHO spiller tandlæger en betydelig rolle i tobaksforebyggelsen, og organisationen har i 2017 udgivet tre nye rapporter for at styrke tandlægers arbejde mod tobakken.

Den nyeste evidens om tobaksskader i munden beskrives, ligesom der orienteres om sundhedsgevinsterne af rygestop. Rapporterne beskriver relevante fremgangsmåder for tandlæger i tobaksforebyggelsen blandt patienter, der ryger.

Tandlæger kan tillige bidrage til generel oplysning af befolkningen om sundhedsskadelige virkninger af tobakken og bistå folkesundhedsprogrammer med viden om sundhedsgevinster af rygestop.

Klinisk relevans:

Tobak er en betydningsfuld risikofaktor for kroniske sygdomme, herunder også en række sygdomstilstande i mundhulen. WHO har publiceret tre nye rapporter, der kan bistå tandlæger i deres kliniske arbejde med patienter, der ryger tobak og/eller bruger røgfri tobak (fx snus). Den kliniske undersøgelse af patienten, der bruger tobak, bør altid indeholde en samtale om at kvitte tobakken, således at sundhedsskader kan forebygges eller behandles tidligt. WHO’s rapporter giver vejledning om relevante emner for udvikling af patientens viden om tobaksrelaterede sygdomme i munden. Vejledning fokuserer desuden på, hvordan man kan øge patientens motivation for at kvitte tobakken.

The systemic prevention of the use of tobacco, and recommendation of WHO
Tobacco induced oral health conditions are important public health problems. This article focuses on 1. The use of tobacco in Denmark and Europe; 2. The work of WHO in tobacco prevention and 3. The unique role of dentists in the prevention of tobacco related diseases. In total, 16 % of the adult population in Denmark use tobacco every day and 2 % use smoke-free tobacco. Use of e-cigarettes containing nicotine is attractive to young people. The use of tobacco is moderate in Nordic countries while the level is higher in Central and Eastern Europe. Dentists play a vital role in tobacco prevention and in 2017 WHO published three reports to strengthen the prevention of use of tobacco. Update evidence about the health hazards of the mouth is described, and benefits of tobacco cessation are outlined. The reports emphasise key preventive strategies in tobacco use among oral disease patients. Dentists may contribute to the raising awareness of health hazards associated with tobacco use, and assist in public health programmes by providing knowledge about the health benefits of ceasing tobacco use.