Vertikal genopbygning af atrofieret mandibel med ”tent pole”-teknik

Kasuistik Dato: 28.08.2017

Behandling af ekstrem atrofieret mandibel med ”tent-pole”-teknik
Introduktion - Ekstrem vertikal atrofi af den tandløse mandibel (højde under 7 mm på laveste sted) udfordrer de konventionelle behandlingsmuligheder for protetisk rehabilitering.”Tent pole”-teknikken er en forudsigelig metode til at genopbygge den ekstremt vertikalt atrofierede mandibel; Knogleopbygningen støttes af fire implantater indsat foran foramen mentale. Implantaterne fungerer som teltpæle til at aflaste genopbygningen under helingen. Mandiblen genopbygges via submental incision for at bevare blodforsyningen til blødtvævet intraoralt.

Patienttilfælde – En 71-årig kvinde henvises for rehabiliterende behandling på grund af ekstrem vertikal atrofi af mandiblen og manglende funktion af helprotese. I den funktionelle problemstilling indgår desuden manglende heling syv år efter behandling af corpus mandibulae-fraktur. Mandiblen blev genopbygget med autolog, posterior hofteknogle tilblandet BioOss. Knoglemassen blev understøttet af fire Nobel Active implantater. Behandlingen forløb uden komplikationer, frakturen helede, og mandiblens højde blev øget fra 5,4 mm præoperativt til 9,9 mm to år postoperativt.

Konklusion – ”Tent pole”-teknikken giver et forudsigeligt behandlingsresultat ved ekstrem vertikal atrofi, hvor mandiblens strukturelle integritet er udfordret. Behandlingen bør forbeholdes udvalgte patienter og bør ikke foretages, hvis mindre invasive behandlinger er mulige.

Klinisk relevans:

I tilfælde af ekstrem atrofi af processus alveolaris anbefales privatpraktiserende tandlæger at kende mulighederne for protetisk rehabilitering i hospitalsregi og i privat praksis for at kunne vejlede patienterne og henvise til relevant behandling.

Vertical rebuilding of atrophic mandible with “tent-pole”-technique
Introduction – Extreme vertical atrophy of the edentulous mandible (height below 7 mm at the lowest point) challenges the conventional treatment options for prosthetic rehabilitation. “Tent pole” technique is a predictable method to rebuild the mandible with extreme vertical atrophy; the bony reconstruction is supported by four implants that function as tent poles placed anterior to the mental foramina. The implants function as tent poles to relieve the reconstruction during healing. The mandible is rebuilt through a submental incision to maintain the blood supply to the soft tissue intraorally.

Case study – A 71-year-old woman was referred to rehabilitative treatment due to extreme vertical atrophy of the mandible and lack of retention of the lower dental prosthesis. The functional problem also included a mandibular body fracture with signs of non-union 7 years after treatment. The mandible was rebuilt using autologous, posterior hip bone and BioOss. The bony reconstruction was supported by 4 Nobel Active implants. The treatment proceeded without complications, the fracture healed and the mandibular height was increased from 5.4 mm preoperatively to 9.9 mm two years postoperatively.

Conclusion – “Tent pole” technique provides a predictable treatment result for extreme vertical atrophy, when the mandibular structural integrity is challenged. The treatment should be reserved for selected patients and should not be performed if less invasive treatments options are available.