Porslin och glaskeramer – våra mest estetiska material

ABSTRACT

Porslin
Oversigtsartikel Dato: 24.01.2019

Porsliner är de dentala material som har störst potential att ur ett estetiskt perspektiv efterlikna naturlig tandsubstans. Genom att tandersättningar av porslin framställs med skiktningsteknik finns det möjlighet att styra de optiska egenskaperna såsom translucens, opalescens och fluorescens. Den goda estetiken kommer däremot till priset av att materialets höga glashalt leder till relativt låg hållfasthet och därmed begränsade indikationsområden.

Glaskeramer har högre hållfasthet och brottseghet – två viktiga egenskaper – men liknande optiska egenskaper som porslin och kan därmed användas antingen monolitiskt (med ett och samma material genom hela konstruktionen) med målningsteknik eller i kombination med ett ytporslin för att ytterligare förbättra estetiken (så kallad cut-back-teknik). De idag vanligast förekommande glaskeramerna är leucit- respektive litiumdisilikat-baserade samt de relativt nya zirkoniaförstärkta litiumsilikat-materialen (ZLS).

Indikationsområdet för porslin och glaskeramer är bland annat beroende av materialens egenskaper såsom böjhållfasthet, brottseghet och optiska egenskaper. Framställningsteknik, om ersättningen är monolitiskt utformad eller glaskeramer skiktad med ytporslin och hanteringen av materialet påverkar den slutliga ersättningens hållfasthet, vilken även är avhängig av val av cement, cementeringsteknik och tillgång till perifer emalj.

Klinisk relevans:

Porslin och glaskeramer är de dentala keramer som erbjuder bäst möjligheter att efterlikna naturlig tandsubstans. De goda optiska egenskaperna medför dock en reducerad hållfasthet och seghet, på grund av att materialen innehåller glas, vilket styr indikationsområdena. Utöver materialvalet påverkar utformningen av ersättningen, framställningstekniken, hanteringen, cementval och cementeringstekniken den slutliga ersättningens hållfasthet och estetik. Eftersom kraven på ersättningens dimensionering till viss del påverkas av val av cementeringsteknik behöver det valet göras redan vid preparationen. Det är av stor betydelse att ha kunskap om dessa faktorer för att kunna nyttja materialens fulla kapacitet för ett optimerat behandlingsresultat.

PORCELAINS AND GLASS CERAMICS – OUR MOST AESTHETIC MATERIALS
Porcelains are the dental materials with the highest potential to aesthetically mimic the natural tooth substance. Through layering technique, it is possible to control the optical properties such as translucency, opalescence and fluorescence. However, due to the high proportion of glass, the strength is reduced, thus limiting the indications. Glass ceramics have a higher strength and fracture toughness – two important material properties – but similar optical properties as porcelain and can therefore be used either monolithically (with one and the same material through the entire restoration) characterized by staining technique or in combination with porcelain to further enhance the aesthetic appearance of the restoration (so called cut back technique). The indications of porcelain and glass ceramics are dependent of the properties of the materials such as flexural strength, fracture toughness and optical properties. The manufacturing technique, whether the restoration is monolithically designed or veneered with porcelain, and the handling of the material, affect the strength of the final restoration, which is also dependent of the choice of cement, cementation technique and access to peripheral enamel.