Protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med zygomaimplantater eller all-on-four implantatindsættelse

ABSTRACT

a539 fig
Oversigtsartikel Dato: 29.04.2019

Sinusløftprocedure med lateral vindueteknik eller osteotomteknik og indsættelse af implantater med standardlængde er den hyppigst anvendte kirurgiske teknik til protetisk rehabilitering af den posteriore atrofiske tandløse maksil. Imidlertid er genopbygning af den bagerste del af overkæben med sinusløftprocedure ofte forbundet med anvendelse af partikulært autologt knogletransplantat og/eller et knogleerstatningsmateriale samt længere behandlingstid. Protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med zygomaimplantater kombineret med 2-4 standardlængde implantater i den anteriore del af maksillen eller all-on-four implantatindsættelse til understøttelse af en implantatretineret fuldkæbebro kan i udvalgte tilfælde overvejes som et behandlingsalternativ til sinusløftprocedure. Formålet hermed er at undgå genopbygning af den atrofiske posteriore maksil, intervention på sinus maxillaris og at reducere behandlingstiden.

Systematiske oversigtsartikler har vist høj overlevelsesrate af suprastruktur og implantat efter protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med zygomaimplantater kombineret med anteriort placerede standardlængde implantater til understøttelse af en implantatretineret fuldkæbebro. Imidlertid kan anvendelse af zygomaimplantater være forbundet med risiko for peri-implantært marginalt knogletab og alvorlige intra- og postoperative komplikationer.

All-on-four implantatindsættelse og immediat belastning af en implantatretineret fuldkæbebro har vist høj overlevelsesrate af suprastruktur og implantat, begrænset peri-implantært marginalt knogletab og få komplikationer. Imidlertid foreligger der ingen sammenlignende langtidsundersøgelser efter protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med all-on-four implantatindsættelse og sinusløftprocedure med indsættelse af 6-8 standardlængde implantater. I nærværende oversigtsartikel præsenteres den nuværende viden om protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med zygomaimplantater og all-on-four implantatindsættelse sammenlignet med sinusløftprocedure og indsættelse af 6-8 standardlængde implantater. Imidlertid er der behov for flere randomiserede kontrollerede langtidsundersøgelser, før evidensbaserede behandlingsretningslinjer kan gives om indikationsområdet for protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med zygomaimplantater og allon-four implantatindsættelse.

Klinisk relevans:

Protetisk rehabilitering af den atrofiske tandløse maksil med indsættelse af zygomaimplantater kombineret med standardlængde implantater i den anteriore del af maksillen eller all-on-four implantatindsættelse til understøttelse af en implantatretineret fuldkæbebro kan i udvalgte tilfælde anbefales som et alternativ til genopbygning af processus alveolaris med sinusløftprocedure og indsættelse af 6-8 standardlængde implantater. Zygomaimplantater og all-on-four implantatindsættelse har vist høj overlevelsesrate af suprastruktur og implantat. Imidlertid er zygomaimplantater forbundet med øget peri-implantært marginalt knogletab og risiko for alvorlige intra- og postoperative komplikationer sammenlignet med sinusløftprocedure. Endvidere mangler der fortsat randomiserede kontrollerede langtidsundersøgelser, der underbygger protetisk rehabilitering af den tandløse atrofiske maksil med all-on-four implantatindsættelse som førstevalg.