Oversigtsartikel:

Nye perspektiver inden for diagnostik og behandling af parodontitis

ABSTRACT

A681 fig. 1
Oversigtsartikel Dato: 21.03.2022

Parodontitis er en kronisk inflammatorisk sygdom i tændernes støttevæv og er karakteriseret ved nedbrydning af det parodontale fæste og alveoleknoglen. Sygdommens debutalder og progressionshastighed kan variere og afhænger af medfødte og erhvervede risikofaktorer samt af mundhygiejnevanerne. De relativt langsomt forløbende parodontitisformer diagnosticeres typisk, når patienterne er i 30’erne eller 40’erne, mens aggressive former kan ses hos unge voksne. Parodontitis forløber efter et asymptomatisk mønster, hvilket betyder, at de tidlige stadier typisk underdiagnosticeres. I dag har den teknologiske udvikling gjort det muligt at opdage subkliniske forandringer i de parodontale væv ved at måle forekomst af parodontale biomarkører, dvs. humane og bakterielle proteiner, der kan indsamles med noninvasive metoder. Formålet med denne narrative oversigt er at præsentere vores aktuelle viden om den kliniske anvendelse af infektions- og inflammationsrelaterede proteiner som biomarkører. Desuden diskuteres de molekylære markører, der kan anvendes som mål for parodontalbehandling.

Klinisk relevans:

Diagnostik af klinisk veletableret parodontitis er relativt enkelt for en tandlæge. Det kan derimod være problematisk at diagnosticere sygdommen i dens subkliniske fase, at bedømme progressionshastigheden og at forudsige udfaldet af en behandling. Rutinemæssig klinisk anvendelse af nano- og mikrovæsketeknologiske metoder som led i parodontal diagnostik og behandling kan ikke alene gøre klinikeren i stand til at diagnosticere parodontitis i sygdommens initiale stadier, men gør det også muligt at overvåge sygdomsprogression og behandlingsrespons i realtid.

NEW PERSPECTIVES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIODONTITIS 
Periodontitis is a chronic inflammatory disease of tooth-supporting tissues characterised by the breakdown of periodontal attachment and alveolar bone. The onset age and the progression rate of the disease vary depending on the presence of inherited and acquired risk factors and oral hygiene measures. The relatively slow-progressing forms of periodontitis are usually diagnosed in the fourth to fifth decades of life, while aggressive forms of the disease can be detected in young adults. Periodontitis proceeds in an asymptomatic pattern, meaning that initial stages of the disease are relatively underdiagnosed. Today, with the improvements in technology, it is possible to detect sub-clinical changes in the periodontal tissues by measuring the levels of non-invasively collected host- or bacteriaoriginated proteins, i.e. periodontal biomarkers. The present narrative review aims to present the current evidence of the clinical use of infection- and inflammation-related proteins as biomarkers. The molecular markers that can be targeted in periodontal disease treatment will also be discussed.