Behandling af skrøbelige ældre – en udfordring for hele tandplejen

Skrøbelighed er et udtryk for generelt forøget modtagelighed for forskellige sygdomme og funktionsnedsættelser, men der er en del tilstande, som særligt hyppigt ses i forbindelse med forringet oral sundhed og svigtende kontakt med tandplejen.

Oversigtsartikel Dato: 21.11.2022

Den orale sundheds betydning for velbefindende og livskvalitet beskrives i flere studier som meget stor, men afhænger af flere faktorer. Jo ældre vi bliver, desto mere varierer forudsætningerne. Den orale sundhed kan variere med socioøkonomiske og geografiske forhold, men uligheden bliver ekstra tydelig, når man sammenligner antallet af tænder hos raske selvhjulpne ældre med antallet af tænder hos plejeafhængige ældre. Dette understreger betydningen af regelmæssig tandpleje og viser, at den orale sundhed forringes, når funktionsnedsættelse og plejebehov tiltager. Kontakten med tandplejen livet igennem har ofte en afgørende betydning. Ældre generationer har mange restaureringer og konstruktioner, som kræver vedligeholdelse, både fra personen selv og fra tandplejen. Efterspørgslen efter avancerede tandbehandlinger er steget blandt de ældre medborgere, som ofte har fået ekstraheret mange tænder i ungdommen. Andelen af patienter i aldersgruppen 80+ med tandimplantater er i Sverige næsten fordoblet på otte år. Hvis kontakten med tandplejen ophører, kan den orale sundhed hurtigt forværres. Dette sker typisk i en skrøbelig livsfase, hvor det samtidig bliver vanskeligere at gennemføre den daglige mundhygiejne. 

Skrøbelighed er et udtryk for generelt forøget modtagelighed for forskellige sygdomme og funktionsnedsættelser, men der er en del tilstande, som særligt hyppigt ses i forbindelse med forringet oral sundhed og svigtende kontakt med tandplejen. Parkinsons sygdom, slagtilfælde og kognitiv svækkelse/demens har kraftig sammenhæng med den orale sundhed, ligesom mundtørhed, der forekommer ved mange forskellige sygdomstilstande, ikke mindst af farmakologiske årsager. 

Denne artikel giver en baggrundsinformation om disse forhold og eksempler på tre forskellige patientkategorier og deres behandling i relation til plejeambitionsniveauer, et nyt begreb, som beskriver balancen mellem, hvad tandplejen kan tilbyde, og de forudsætninger, den aktuelle patient har for at udstå og modtage behandlingen. Artiklen er baseret på svenske forhold, men kan i alt væsentligt overføres til de øvrige nordiske lande. 

Klinisk relevans:

Patientens almentilstand kan medføre, at man ikke altid vælger den behandling, som rent funktionelt vurderes til at være den bedste. Måske magter patienten ikke at udstå behandlingsprocedurerne, og måske er han/hun ikke i stand til at gennemføre en sufficient egenomsorg. Tandplejen må derfor planlægge behandlingsforløbet efter en alternativ model, plejeambitionsniveauer. Dette begreb er skabt med henblik på at finde et niveau, hvor patientens forudsætninger og tandplejens muligheder mødes i et langsigtet perspektiv. Niveauerne benævnes Forbedre, Bevare, Udskyde og Lindre. Niveauerne kan ændres, hvis patientens sundhedstilstand og livsvilkår ændres. Det er dog altid vigtigt at sørge for regelmæssig kontakt til tandplejen og gode mundhygiejnerutiner. Valget af niveau skal altid dokumenteres i journalen. 

TREATMENT FOR FRAIL ELDERLY – A CHALLENGE FOR ALL DENTAL CARE 

The importance of oral health for well-being and quality of life is described in several studies as very high, but is dependent on several factors. The older we get, the more the conditions vary. Oral health varies with socioeconomics and sometimes geography, but the inequality becomes particularly clear when the number of teeth in healthy independent elderly people is compared to the number of teeth in care-dependent elderly people. It shows the importance of regular dental care and that oral health deteriorates when disability and the need for care increase. Contact with dental care throughout life is often of decisive importance. Older generations have many restorations and constructions that require maintenance, both by the individual and the dental care. The demand for advanced dental care has increased among the aging population who often had teeth extracted at a young age. The proportion of patients with dental implants in Sweden has nearly doubled in eight years for the age group 80 years and older. If contact with dental care is lost, oral health can quickly deteriorate. This usually happens in a fragile period of life when even daily oral hygiene becomes increasingly difficult to perform. Frailty is an expression of general increased sensitivity to suffering from various diseases and loss of function, but there are some conditions that are often noted in connection with deteriorating oral health and lost dental contact. Parkinson's disease, stroke and cognitive impairment/dementia have strong links to oral health, as does dry mouth, which occurs in many different diseases and conditions, not least due to pharmacological reasons. The article provides a background to this and examples of three different patient categories and the care related to care ambition levels, a concept that has been created to describe the balance between what dental care can achieve and what conditions the patient in question has to undergo and receive the treatment. It is based on Swedish circumstances but to important parts suitable even for other Nordic countries.