Parodontitis og periimplantitis blandt ældre på institution

Parodontale og periimplantære sygdomme forekommer hyppigt, ikke mindst blandt ældre, og mængden af parodontale sygdomme blandt ældre udgør et folkesundhedsproblem.

A753 Parodontitis og periimplantitis blandt ældre på institution (1)
Sekundær artikel Dato: 22.05.2023

Stadig flere ældre bevarer deres egne tænder langt ind i alderdommen, og desuden er prævalensen af implantatbårne protetiske erstatninger stadigt stigende. Disse tænder og implantater udgør nu en betydelig udfordring med hensyn til vedligeholdelse, især når patienterne bliver plejeafhængige.

Parodontale og periimplantære sygdomme forekommer hyppigere hos ældre end hos yngre aldersgrupper. Der er klare forskelle i det inflammatoriske respons i parodontale og periimplantære væv hos såvel unge som ældre.

Den aldersrelaterede stigning i parodontale infektioner kan skyldes forringet mundhygiejne som følge af svigtende syn og behændighed, men kan også være relateret til immunologisk aldring, dvs. aldersbetinget svækkelse af immunforsvaret og dets effektivitet. Lavgraderede infektioner som kronisk parodontitis kan forårsage lavgraderet inflammation og efterfølgende forøge risikoen for kroniske sygdomme. Til gengæld kan parodontalbehandling forbedre den generelle sundhedstilstand, som det fx er påvist ved diabetes. Et andet eksempel på systemisk sygdom som følge af dårlig oral sundhed er aspirationspneumoni.

Behandlingsmulighederne hos ældre må vurderes i forhold til patientens generelle helbredstilstand og mulighederne for vedligeholdelse. Det kan være svært at gennemføre samme systematiske vedligeholdelsesbehandling blandt ældre på plejehjem eller hospital som blandt yngre. Logistik og barrierer i relation til patienter, behandlere eller økonomi kan sætte begrænsninger. Mængden af parodontale sygdomme blandt ældre udgør et folkesundhedsproblem.

Klinisk relevans:

Det er en stor gevinst for folkesundheden, at flere og flere ældre bevarer deres egne tænder langt ind i alderdommen, og at de tænder, der trods alt mistes, kan erstattes med implantatbårne rekonstruktioner. For den enkelte patient er det også gavnligt, i hvert fald så længe han/hun kan tage vare på sig selv og sin mundhygiejne, men hvad sker der, når man bliver gammel, skrøbelig og plejeafhængig? Denne artikel opridser nogle af de gener, der kan opstå i den situation og beskriver desuden mekanismerne bag det truende forfald. Endelig gives der også nogle bud på, hvad vi som tandlæger – og som samfund – kan gøre for at afhjælpe eller forebygge problemerne.

PERIODONTITIS AND PERI-IMPLANTITIS IN ELDERLY PEOPLE EXPERIENCING INSTITURIONAL AND HOSPITAL CONFINEMENT

An increasing number of elderly people retain their natural teeth into old age and further, the prevalence of endosseous implants for supporting oral prosthesis is ever increasing. These teeth and implants now present a considerable challenge in terms of maintenance, especially when patients become dependent on care. Periodontal and peri-implant disease are more prevalent in elders than in younger age cohorts. There are distinct differences related to the inflammatory response between periodontal and peri-implant tissues, both in young and old age. The age-related reasons for the increase of periodontal infections may be related to poor oral hygiene due to a loss of dexterity or vision, but also to immunosenescence. This term describes the ageing of the immune system and the decline of its effectiveness with age. Low-grade infections, like chronic periodontitis, may cause low-grade inflammation and subsequently increase the likelihood to develop chronic diseases. In return, treatment of periodontitis may improve general health, as demonstrated for diabetes. A second mechanism how poor oral health translates into systemic disease is the risk of developing aspiration pneumonia. The treatment options in old age should be evaluated in view of general health and maintenance issues. Systematic periodontal maintenance therapy as in younger age cohorts may be difficult to implement in elders with institutional and hospital confinement due to logistics, barriers related to patients, caregivers or cost. The scale of periodontal disease in old age represents a public health issue.