Sundhedsperson eller sælger? En analyse af tandlægefagets rolle i lyset af kontraktteori og normativ etik

Med tilpasning til et frit marked med forstærkede krav til indtjening stiger faren for, at tandlægeprofessionen bevæger sig bort fra sin traditionelle rolle som sundhedsprofession med sundhedsetiske normer og værdier og en klar samfundskontrakt, hvor patientens tarv står centralt.

A778 Sundhedsperson eller sælger
Sekundær artikel Dato: 18.07.2023

Den stigende kommercialisering i den private tandplejesektor og den stigende merkantilisering af tandplejen medfører, at patienterne bliver betragtet som forbrugere og tandplejeydelser som varer. Dette er et forretningsmæssigt snarere end et sundhedsfremmende forhold. Tilpasningen til et frit marked med øgede krav til indtjening forøger faren for, at tandlægefaget bevæger sig bort fra sin traditionelle rolle som en sundhedsvirksomhed med en klar samfundskontrakt, hvor patienternes tarv står i centrum. Flere tandlæger, bedre tandsundhed i befolkningen, mere konkurrence om patienterne, ændret ejerstruktur, mere aggressiv markedsføring og øget fokus på indtjening gør, at faget undergår en hurtig forandring. I denne artikel viser vi, at denne udvikling medfører fare for a) at undergrave samfundskontrakten og b) at bryde med mange principper, normer og værdier inden for den normative etik, og c) at dette får betydelige konsekvenser for udviklingen af tandlægefaget i de kommende år. Kommercialiseringen øger risikoen for at undergrave professionens rolle og status som sundhedspersonale. Det er derfor vigtigt at overveje, om dette er en hensigtsmæssig måde at møde fremtiden på – for den enkelte tandlæge, for Tandlægeforeningen og for samfundet som helhed.

Hovedbudskaber:

• Udviklingen i markedet for tandplejeydelser øger faren for, at patienterne bliver betragtet som kunder og tandplejeydelserne som varer.  • Det kan føre til, at tandlægerne bevæger sig bort fra deres traditionelle rolle som sundhedspersoner og i stedet bliver sælgere.  • Udviklingen kan undergrave samfundskontrakten og bryder med centrale principper, normer og værdier inden for den normative etik.  • Udviklingen kan få betydelige konsekvenser for tandlægeprofessionen i de kommende år. Det er derfor klogt at reflektere grundigt over situationen.

HEALTHCARE PROFESSIONEL OR SALEPERSON? AN EXAMINATION OF THE ROLE OF THE DENTAL PROFESSION IN THE LIGHT OF CONTRACT THEORY AND NORMATIVE ETHICS 

Increased commercialization in the private dental health service and intensified commodification of dental services makes patients seen as consumers and the dental services as commodities. This promotes a transactional rather than a healing relationship. Adapting to a free market with increased requirements for revenues rises the risk that the dental profession will move away from its traditional role as a health professional with a clear social contract where the patient's best interests is key. More dentists, better dental health in the population, more competition for patients, changed ownership structure, more aggressive marketing, and increased focus on revenues induce rapid professional changes. In this article, we demonstrate that the development is in danger of a) undermining the social contract and b) violating principles, norms and values in normative ethics and c) that it has significant consequences for the development of the dental profession in the years to come. Enhanced market orientation implies a risk of undermining the profession's role and status as health personnel. It is therefore important to reflect on whether this is the way to enter the future, for individual dentists, for dental associations, for healthcare institutions, and for the society as a whole.

Emner