Tand- og mundpleje på skrøbelige ældre i Danmark

Den mangelfulde indsats omkring mundplejen skyldes ikke manglende rammer for at sikre hjælpen til de skrøbelige ældre, som har et behov, lyder konklusionen i denne fokusartikel.

A788 Fig. 1
Fokusartikel Dato: 09.01.2024

Introduktion og formål – Demografisk er antallet af skrøbelige ældre med egne tænder steget markant de sidste to årtier. Formålet med denne artikel er en status på tand- og mundplejen for ældre skrøbelige her i 2023. 

Materiale og metoder – I artiklen gennemgås litteraturen; der udføres en spørgeskemaundersøgelse samt interviews til at beskrive omsorgstandplejen og mundplejen i hjemmehjælpen – begge ordninger, som er involveret i mundpleje af vores skrøbelige ældre. 

Resultater – Omsorgstandplejen fungerer ikke optimalt, da for få er tilmeldt ordningen, og for mange tilmeldte har en ringe mundhygiejne samt nedsat spytsekretion, og derfor har stort set alle behov for hjælp til mundpleje. I hjemmeplejen testes det ikke, om borgerne kan børste deres tænder tilstrækkeligt godt, hvorfor få bliver visiteret til hjælp til mundpleje. Litteraturen viser, at plejepersonalet på plejehjem/ hjemmeplejen ikke kan magte at børste borgernes tænder tilstrækkelig godt, så de plakinducerede sygdomme kan kontrolleres. 

Konklusion – Det kan konkluderes, at den mangelfulde indsats omkring mundplejen ikke skyldes manglende rammer for at sikre hjælpen til de skrøbelige ældre, som har et behov. Derimod er der udfordringer med at sikre en rettidig og effektiv visitering til omsorgstandpleje og hjælp til mundpleje i hjemmeplejen. Derudover er plejepersonalet sat på en uriaspost med hensyn til varetagelsen af mundplejen på skrøbelige ældre. 

Klinisk relevans:

Vi ser en positiv udvikling i Danmark, da flere og flere skrøbelige ældre har egne tænder. Problemet er desværre, at de fleste skrøbelige ældre ikke selv kan udføre en mundpleje på et niveau, så de ikke udvikler orale sygdomme. Omsorgstandplejen fungerer ikke optimalt, idet for få fra målgruppen vælger ordningen til, og fordi plejepersonalet ikke alene magter at udføre en tilstrækkelig god mundpleje på målgruppen. Hjælp til mundpleje for borgere visiteret til personlig pleje via hjemmehjælpen er baseret på spørgsmålet: Kan du selv børste tænder? Det svarer de fleste ja til. Derfor får for få tilstrækkelig hjælp til mundpleje, selv om de objektivt har brug for det. 

Status of oral care for frail elderly people in Denmark

Introduction and purpose – Demographically, the number of fragile elderly people (FEP) with their own teeth has increased significantly over the last 2 decades in Denmark. This study presents the status of oral care for FEP. 

Material and methods – Through the literature, questionnaire surveys and interviews, this study describes how the public service for FEP’s oral care works. 

Results – The oral care currently works suboptimally, as too few are enrolled in the scheme, too many enrollees have poor oral hygiene and reduced saliva secretion, and therefore virtually everyone needs help with oral care. In home care, whether citizens can brush their teeth sufficiently well has not been recorded, which is why few are searched for help with oral care. It has been found that the nursing staff in residential care care cannot brush the residents' teeth adequately. 

Conclusion – There are huge challenges in ensuring a timely and effective public help to ensure oral care for our FEP in Denmark.