Emalje- og dentinadhæsiver: Afgørende faser i klinisk behandling

Figur3 10 Maj
Oversigtsartikel Dato: 10.05.2024

Der er et væld af forskellige dentale adhæsivprodukter på markedet i dag, og det kan være udfordrende at  finde ud af, hvilket system man skal bruge, og hvordan man skal håndtere det. Det er vigtigt at foretage et bevidst og individuelt begrundet valg af adhæsivsystem, hovedsagelig baseret på, hvordan vi ønsker at behandle dentinen. Mens emalje altid bør ætses, kan man for dentinens vedkommende vælge mellem en æts-og-skyl- eller en selvætsende strategi. Pga. variationer i dentinens kvalitet bør man derfor have adhæsivsystemer for begge disse strategier på lager enten i form af rene æts-og-skyl-adhæsiver, rene selvætsende adhæsiver eller universelle adhæsiver, som kan bruges i begge modaliteter. Endvidere kan enkelte adhæsivsystemer indeholde specielle monomerer og andre molekyler, som kan facilitere binding til andre restaureringsmaterialer. Ud over en maksimal ætsetid af dentinen på 15 sekunder er der ingen tid at spare ved en adhæsivprocedure. Man skal rette sig efter brugsanvisningen. Et øget tidsforbrug for bortskylning af syre (mindst 10 sekunder), luftpåblæsning af primer (30-60 sekunder) og lyshærdning har vist sig at forbedre bindingsstyrkens holdbarhed. Al kontaminering af tandoverfladen vil svække bindingsstyrken, og en adækvat fugtighedskontrol er vigtig.

Klinisk relevans:

Adhæsion til tandsubstans er blevet en vigtig del af den restaurative odontologi og muliggør en minimalt invasiv tilgang. Udviklingen af nye produkter er gået hurtigt, og det kan være vanskeligt at få et godt overblik. Hovedkategorierne af adhæsiver er æts-og-skyl-adhæsiver, selvætsende adhæsiver og universelle adhæsiver, som kan anvendes i flere modaliteter. Litteraturen viser, at det under alle omstændigheder er en fordel at ætse emaljen, og valget af adhæsivsystem afhænger derfor af, hvordan vi vil behandle dentinen. Et bevidst forhold til brugsanvisning og fugtighedskontrol er afgørende for en optimering af den kliniske ydeevne. 

ENAMEL AND DENTINE ADHESIVES: CRUCIAL PHASES IN CLINICAL TREATMENT
There is a plethora of dental adhesive products on the market today, and it can be challenging to know which system to use and how to handle them. The clinical decision making should be made on an individual basis, and mainly based on how we want to treat the dentin. While etching of the enamel is generally recommended, the dentin can either be treated with an etch-and-rinse- or a self-etching strategy. Due to variations in quality of the dentin, adhesive systems for both strategies should be available, either in the form of etch-and-rinse adhesives, self-etching adhesives, or universal adhesives that can be used in both modalities. In addition, some adhesive systems may contain special monomers and other molecules that can facilitate bonding to different restorative materials. Apart from a maximum etching time of 15 seconds on dentin, there are otherwise no shortcuts when doing an adhesive procedure. The manufacturer’s instructions should be followed. Increasing the time for rinsing the acid (at least 10 seconds), primer air drying (30-60 seconds) and light curing has been shown to improve the clinical performance. Any contamination of the working area will weaken the bond strength, and adequate moisture control is important