Intraoral scanning og dental CAD/CAM: Er de traditionelle analoge teknikkers tid forbi?

CAD/CAM-produktion af protetiske restaureringer er blevet dominerende i de seneste år. Dette er primært et resultat af ønsket om en mere rationel og økonomisk drift, men også et resultat af den generelle teknologiske udvikling. Ændrede behandlingsbehov og patienternes ønske om mere æstetiske restaureringer har påvirket udviklingen.

Figur 2 A
Oversigtsartikel Dato: 29.04.2024

Intraoral scanning og dental cad/cam: er de traditionelle analoge teknikkers tid forbi?

Digitaliseringen har ændret de måder, vi lever, arbejder og kommunikerer på. Den har ført til øget produktivitet, effektivitet og innovation, men også udfordringer i form af personbeskyttelse, sikkerhed og digital ulighed i forskellige dele af verden. Digitalisering er en proces, som involverer anvendelse af digitale redskaber og metoder for at forbedre eller ændre måden, forskellige opgaver udføres på. I dentalindustrien har digitaliseringen ført til mange ændringer i diagnostik, kliniske procedurer, interaktion med patienter samt administration. Digitaliseringen har ført til forbedrede behandlingsmetoder, nye materialer, forbedret patientsikkerhed og større involvering af patienterne i behandlingerne. Den digitale transformation har inden for odontologien haft tre fokusområder: CAD/CAM-systemer, billedteknologier og administrationssystemer for tandklinikker. Udviklingen i disse områder er gjort mulig pga. fremkomst af kraftigere computere og afspejler et ønske om at rationalisere manuelle arbejdsgange inden for tandplejen. Intraorale scannere bliver stadigt mere populære blandt tandlæger. Udstyrets præcision, hastighed og brugervenlighed har udviklet sig drastisk de seneste 10 år. Selv om der er forskelle mellem scannere, er de fleste af dem i stand til at reproducere en enkelt tand med rimelig nøjagtighed. CAD/CAM-produktion af protetiske restaureringer er blevet dominerende i de seneste år. Dette er primært et resultat af ønsket om en mere rationel og økonomisk drift, men også et resultat af den generelle teknologiske udvikling. Ændrede behandlingsbehov og patienternes ønske om mere æstetiske restaureringer har påvirket udviklingen. Skiftet fra den traditionelle håndværksbaserede produktion har ført til omfattende ændringer i drift og kompetencebehov i tandplejen.

Klinisk relevans:

Digitaliseringen vinder stadig større indpas inden for odontologien og den tandtekniske branche. Teknologien påvirker i stadig større grad, hvordan disse erhvervsgrupper udfører deres arbejdsopgaver. Digitale hjælpemidler benyttes ikke kun til administrative opgaver, men også i klinikken. Odontologisk diagnostik, behandlingsplanlægning og kliniske procedurer er påvirket af nye digitale hjælpemidler. 3D-scanning gør det muligt for tandlægerne at digitalisere tænder, og 3D-print kan producere fysiske modeller fra digitale aftryk. Tandteknikerne har investeret i dataassisterede designprogrammer og digitale produktionsmetoder for at opnå en hurtigere og mere rationel produktion af tandtekniske arbejder. Teknologien har også ændret patientoplevelsen via reduceret behandlingstid, øget komfort og større patientinddragelse. 

Intraoral scanning and dental cad/cam: is the era of traditional analog methods over?

Digitisation has changed the way we live, work and communicate. It has led to an increase in productivity, efficiency, and innovation, but also challenges such as privacy, security and digital inequality in different parts of the world. Digitisation is a process that involves the use of digital tools and methods to improve or change the way in which various tasks are conducted. In the dental industry, digitisation has led to many changes in diagnostics, clinical procedures, interaction with patients and administration. Digitisation has led to improved treatment methods, new materials, increased patient safety and better patient participation. The digital transformation in the dental health field has had three foci: CAD / CAM systems, imaging technologies and administration systems for dental practices. Development in these areas has been driven forward by the opportunities provided by more powerful computers and by the desire to rationalise operations in the dental health industry. Intraoral scanners are increasingly popular among dentists. Their accuracy, speed and ease of use have developed drastically during the last 10 years. Even though there are differences between different scanners, most of them can reproduce a single abutment tooth with a reasonable accuracy. CAD/CAM production of prosthetic restorations has become dominant in the dental industry in recent years. This is primarily a result of a desire for a more rational and more economical operation, but also a result of technology development in general. Changing treatment needs and the patients' desire for more aesthetic restorations have influenced these developments. Conversion from the traditional craft-based production has led to extensive changes in operations and competence needs in the dental technology industry.