ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Antibiotikaresistens - globalt, lokalt, idag och imorgon

ABSTRACT

Introducerende artikel Dato: 26.04.2019

Antibiotikaresistens ökar kraftigt över hela världen och är idag ett påtagligt hot mot dagens sjuk- och hälsovård. Resistensdrivande faktorer kan delas in antibiotikaförbrukning, vårdhygien, sanitära förhållanden, sjukvårdens infrastruktur och miljöaspekter. Ur ett globalt perspektiv är antibiotikaresistensläget i Norden unikt gynnsamt. Genom olika politiska initiativ, myndigheters åtgärder och WHO sker en internationell samverkan mellan aktörer i multipla sektorer såsom sjukvård, industri, jordbruk och djurhållning för att förhindra och motverka antibiotikaresistens. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de Nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg och utgör mellan 4,6-6 % av den totala antibiotikaförbrukningen i primärvården. Det finns dock en del indikationer på att detta kan reduceras ytterligare. Det är när förekomsten av antibiotikaresistens är som mest gynnsam, såsom i Norden, som möjligheten att förebygga ökning och spridning av antibiotikaresistensen är som störst. Vad vi gör idag är därför väldigt viktigt för den kommande utvecklingen i Norden.

ANTIBIOTIC RESISTANCE – GLOBALLY, LOCALLY, TODAY AND TOMORROW
ANTIBIOTIC RESISTANCE is increasing rapidly worldwide and constitutes a substantial threat to modern health care and patient safety. Resistance driving factors are utilization of antibiotics, hygiene measures in health care, sanitary conditions, the infrastructure of the health care system and environmental factors. The resistance levels in the Nordic countries are uniquely favourable from a global perspective. Through different political initiatives, actions of governmental authorities and WHO, an international collaboration is ongoing between multiple sec tors such as health care, industry, animal husbandry and veterinary medicine to counteract and prevent antibiotic resistance. Antibiotic utilization in dentistry in the Nordic countries is low from an international perspective and accounts for approximately 4.6-6 % of the antibiotic prescriptions in primary health care. However, there are some indications that the antibiotic usage in dentistry can be further reduced. The possibility of preventing an increased spread of antibiotic resistance is most favourable when the prevalence of antibiotic resistance is low, as in the Nordic countries. What we do today will have great implications on tomorrows resistance development.

klinisk relevans
Antibiotikaresistens ökar kraftigt, men ur ett globalt perspektiv är läget i Norden unikt gynnsamt. Idag pågår internationellt samarbete för att motverka antibiotikaresistens. Resistensdrivande faktorer kan delas in i antibiotikaförbrukning, vårdhygien, sanitära förhållanden, sjukvårdens infrastruktur och miljöaspekter. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de Nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att detta kan minskas ytterligare. Det är när situationen är som mest gynnsam, såsom i Norden, som möjligheten att förebygga ökning och spridning av antibiotikaresistensen är som störst.