Internationalt forskningsnyt:

Kan fronttænder i overkæben ekstraheres uden blokade af nervus nasopalatinus?

Ekstraktion af for- og hjørnetænder lægger normalt op til blokade af nervus nasopalatinus, men en ny testundersøgelse tyder på, at det måske ikke er nødvendigt.

Blokade

Ekstraktion af incisiver og hjørnetænder i overkæben fordrer normalt blokade af n. nasopalatinus for at sikre analgesi af de parodontale væv palatinalt for den tand, der skal ekstraheres.

Injektion i vævet omkring papilla incisiva er imidlertid meget ubehagelig for patienten, og egyptiske forskere har derfor undersøgt, om det er muligt at foretage smertefri ekstraktion i overkæbefronten uden injektion i ganen.

I et randomiseret, kontrolleret, klinisk split-mouth-studie deltog 37 voksne patienter, som i to seancer med 14 dages mellemrum fik ekstraheret to for- eller hjørnetænder.

Patienter med akutte infektioner i området og patienter, der havde taget analgetika de seneste 24 timer, blev ekskluderet fra undersøgelsen.

Efter lodtrækning blev der ved den ene seance (kontrolsiden) lagt 1,5 ml 2 % lidocain med 1:100.000 adrenalin som infiltration facialt for tanden og 0,3 ml ved n. nasopalatinus, mens der ved den anden seance (testsiden) blev lagt 1,7 ml 4 % articain med 1:100.000 adrenalin facialt og ingen injektion i ganen.

Patienternes smerteoplevelse i forbindelse med analgesi og ekstraktion blev registreret på en VAS-skala fra 1-10.

Resultaterne bekræftede, at analgesien gjorde mere ondt i kontrolsiden end i testsiden (VAS-score hhv. 0,98 og 3,70; P < 0,001). Derimod var der ingen forskel på smertereaktionen i forbindelse med selve ekstraktionen i de to sider (VAS 1,46 i testsiden og 1,26 i kontrolsiden; P = 0,222).

Ingen af patienterne angav behov for supplerende bedøvelse i ganen i forbindelse med ekstraktion i testsiden.

Forfatterne konkluderer, at blokade af n. nasopalatinus ikke er påkrævet ved ekstraktion af for- og hjørnetænder i overkæben, hvis der lægges infiltration facialt for tanden med 4 % articain.

Kommentar

Specialtandlæge, dr.odont., ph.d. Søren Schou:

– Ved ekstraktion af overkæbeincisiver er det vores standardprocedure at supplere facial infiltration med palatinal infiltration sv.t. n. nasopalatinus.

På samme måde suppleres facial infiltration ved ekstraktion af hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæben med infiltration palatinalt sv.t. n. palatinus major.

Denne undersøgelse tyder sammen med andre undersøgelser på, at palatinal infiltration kan undgås ved ekstraktion af overkæbetænder, såfremt der anvendes articain.

Jeg har anvendt denne teknik, men har ikke altid kunnet opnå tilfredsstillende analgesi, især ikke hvis der er tale om bred og meget kompakt processus alveolaris. Man må således være forberedt på, at det kan blive nødvendigt med supplerende analgesi palatinalt.

Derfor vil min standardprocedure ved ekstraktion i overkæben fortsat involvere såvel facial som palatinal infiltration.

Al-Mahalawy HA, El-Mahallawy Y. Is nasopalatine nerve block still mandated for the extraction of maxillary anterior teeth? Br Dent J 2020;228:865-8.