Dansk forskningsnyt:

Hygiejnefasen er essentiel for et varigt resultat af parodontalbehandling

God mundhygiejne giver signifikante reduktioner i plakforekomst, gingival blødning, gennemsnitlig pochedybde og antal tænder med fordybede pocher hos patienter i parodontalbehandling. Det fastslår forskere fra Oslo og Aarhus Universitet i ny undersøgelse.

Instrument

En grundig hygiejnefase er forudsætningen for et godt og varigt resultat af en parodontalbehandling.

Dette mantra har alle tandlæger lært under uddannelsen, men det glemmes ofte i en travl hverdag, og emnet behandles kun sjældent i videnskabelige undersøgelser.

Det har forskere fra Oslo Universitet og Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed) imidlertid rådet bod på.

I en randomiseret kontrolleret undersøgelse blev 44 patienter, som var henvist til en specialistklinik for parodontalbehandling, delt i to lige store grupper efter den indledende kliniske og radiologiske undersøgelse.

Testgruppen fik dernæst en individualiseret motivation og instruktion i mundhygiejne med manuel tandbørste og approksimal rengøring primært med interdentalbørster.

Efter tre måneder fik patienterne i begge grupper en fornyet klinisk undersøgelse, hvorefter kontrolgruppen fik mundhygiejneinstruktion som i testgruppen, mens testgruppen overgik til den egentlige parodontalbehandling.

Ved anden undersøgelse sås i testgruppen signifikante reduktioner (P < 0,001) i plakforekomst, gingival blødning, gennemsnitlig pochedybde og antal tænder med fordybede pocher, mens der ikke var nogen ændringer i kontrolgruppen.

Fx var plakprocenten 4,7 i testgruppen mod 66,9 i kontrolgruppen, og antallet af pocher ≥ 6 mm var hhv. 3,0 og 45,5 i de to grupper.

Forfatterne påpeger, at forandringerne er så markante, at de påvirker valget af videre behandling, idet behovet for kirurgisk eller antibiotisk behandling mindskes væsentligt ved gennemførelsen af en adækvat hygiejnefase.

Preus HR, Al-Lami Q, Bælum V. Oral hygiene revisited. The clinical effect of a prolonged oral hygiene phase prior to periodontal therapy in periodontitis patients. A randomized clinical study. J Clin Periodontol 2020;47:36-42.