Ny afgørelse:

Alligevel ingen moms på salg af klinik til kæde

En afgørelse fra Landsskatteretten slår fast, at der ikke skal afregnes moms, når en klinikejer sælger sin klinik til en kæde. Dermed når retten til en anden konklusion end den to år gamle afgørelse fra Skatterådet. Eksperter vurderer, at Skattestyrelsen vil acceptere den nye afgørelse.

Momsbomben
Tekst: KIM ANDREASEN, FREELANCEJOURNALIST / Illustration: JULIE ASMUSSEN

De klinikejere, som indenfor de seneste år har solgt deres klinik til en tandlægekæde, kan nu med stor sandsynlighed ånde lettet op.

Landsskatteretten har med udgangspunkt i en konkret sag afgjort, at der ikke skal afregnes moms, når en tandlæge overdrager ejerskabet af en klinik til en kæde og selv står for den videre drift af klinikken.

Der var ellers i forbindelse med etableringen af tandlægekæden ORIS opstået usikkerhed om, hvorvidt salg af en klinik skulle pålægges moms.

Da ORIS på vegne af en af deres klinikker spurgte SKAT for at få en afklaring, var meldingen fra Skatterådet, at der skulle svares moms af sådan et salg.

Læs Momsbombe kan ramme kæder

En principiel sag
Det var ikke ligefrem den afgørelse, som man forventede i ORIS, forklarer Søren Bach her to år senere.

Normalt er der nemlig ikke moms på salget, når en tandlæge overdrager en klinik til en ny ejer, der driver klinikken videre. Det tæller som virksomhedsoverdragelse og er momsfritaget ifølge lovgivningen.

Men Skatterådet mente, at der i ORIS-sagen ikke var tale om virksomhedsoverdragelse, da kæden købte alle aktiverne i en klinik og oprettede et nyt selskab med en tandlæge som majoritetsejer, som så fik stillet aktiverne til rådighed og drev klinikken videre.

– Svaret på Skatterådet kom bag på os og vores rådgivere. Og da vi var meget uenige i, at der skulle svares moms af en virksomhedsoverdragelse, og fordi vi vurderede, at sagen var af en ret principiel karakter – ikke bare for os, men for hele tandlægebranchen – så valgte vi at anke, forklarer Søren Bach, direktør og medstifter af ORIS.

Vi var meget uenige i, at der skulle svares moms af en virksomhedsoverdragelse

SØREN BACH, DIREKTØR OG MEDSTIFTER AF ORIS

Ingen moms på kliniksalg til kæde
Landsskatteretten har nu afgjort, at der i det konkrete tilfælde ikke skal betales moms af et kliniksalg til en kæde.

Retten begrunder afgørelsen med, at tandlægevirksomhed er momsfritaget. Det vil sige, at klinikejeren ikke har fået fradrag for sine anskaffelser af aktiver.

Derfor kan der heller ikke lægges moms på salget af aktiver, hvilket i realiteten betyder, at der slet ikke skal afregnes moms i forbindelse med overdragelse af klinikken.

Paradoksalt nok var det ikke spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse eller ej, som Landsskatteretten har lagt til grund for afgørelsen, men derimod at der ikke skal svares moms, når man overdrager aktiverne i en klinik til en kæde, hvis tandlægen ikke har fået fradrag i forbindelse med opbygningen af aktivet.

– Selv om vi egentlig ikke fik medhold i vores anke om, at der var tale om virksomhedsoverdragelse, så nåede Landsskatteretten til den for os at se rigtige afgørelse, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi vurderer også, at alle tandlæger, der har valgt at sælge til de andre kæder, får stor glæde af vores afgørelse, understreger Søren Bach.

Tandlæger, der har valgt at sælge til de andre kæder, får stor glæde af vores afgørelse

SØREN BACH, DIREKTØR OG MEDSTIFTER AF ORIS

Vil sandsynligvis danne præcedens
I Landsskatteretten er sagen da også blevet fremskyndet, da man netop vurderede, at den var af principiel karakter, da den sandsynligvis vil kunne danne præcedens for andre tandlæger, som de seneste år havde solgt til en kæde.

Søren Engers Pedersen, der er momsrådgiver i rådgivningsvirksomheden Baker Tilly, vurderer, at Skattestyrelsen godt kan leve med afgørelsen fra Landsskatteretten, og at den dermed vil betyde, at de tandlæger, som har solgt til en kæde, ikke skal betale moms.

– Jeg tror, at Skattestyrelsen accepterer afgørelsen, fordi den ikke underkender Skatterådets vurdering af, at der ikke var tale om virksomhedsoverdragelse, men siger, at hvis man har drevet en virksomhed, som har været fritaget for moms, så kan man overdrage samtlige aktiver momsfrit, siger han.

Dennis Ramsdahl Jensen, professor ved Aarhus Universitet og ekspert i momsret, er enig i vurderingen fra Søren Engers Pedersen.

– Landsskatteretten sætter spørgsmålstegn ved, om det egentlig er virksomhedsoverdragelse eller noget andet, som man bør forholde sig til, når det skal afgøres, om der skal moms på et salg af en klinik til en kæde. De er i den forbindelse kommet frem til, at det er den første del af den paragraf i momsloven, paragraf 8, som også omhandler virksomhedsoverdragelse, der er afgørende. Heraf fremgår det nemlig, at hvis en virksomhed sælger sine aktiver og den ved indkøbet eller fremstillingen af aktiverne ikke har haft momsfradrag, så vil der allerede af denne årsag heller ikke være moms på det senere salg, siger Dennis Ramsdahl Jensen.

Skattestyrelsen oplyser, at man tager Landsskatterettens afgørelse til efterretning.

– Skattestyrelsen har nærlæst afgørelsen og dens præmisser, men det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt der er grundlag for at føre sagen videre for domstolene, lyder det i en skriftlig kommentar fra styrelsen.

Over 50.000 kr., så klapper fælden
Både Dennis Ramsdahl Jensen og Søren Engers Pedersen peger dog på, at har man været momsregistreret og haft et salg på over 50.000 kr., så klapper momsfælden stadig.

– Har en tandlæge haft en momsregistreret indtægt på salg af fx tandbørster, tandtråd eller rådgivning på mere end 50.000 kr., så falder man udenfor den her afgørelse, og så bliver det med fuld moms på salg, forklarer Søren Engers Pedersen.

Har en tandlæge haft en momsregistreret indtægt ved salg på mere end 50.000 kr., falder man udenfor den her afgørelse

SØREN ENGERS PEDERSEN, MOMSRÅDGIVER BAKER TILLY

Lovændring kan måske skabe tvivl fremover
Dennis Ramsdahl Jensen har dog en tilføjelse, når det gælder det hjemmelgrundlag – momslovens paragraf 8 – som Landsskatteretten bruger.

– I december 2019 har Folketinget vedtaget et lovforslag, som faktisk betyder, at bestemmelsen i momslovens paragraf 8, stk. 1, ophæves. Ændringen, der ikke er trådt i kraft endnu, sker for at skabe bedre overensstemmelse mellem EU-retten og dansk ret. At man fritages for moms, hvis man ikke tidligere har haft momsfradrag, er nemlig en dansk opfindelse og optræder ikke i EU-retten, forklarer Dennis Ramsdahl Jensen.

Han siger, at der derfor måske kan opstå tvivl om momspligten fremover, når loven ændres – sandsynligvis i løbet af efteråret 2020.

– I hvert fald skal man finde hjemlen til at momsfritage et andet sted i loven. I en anden paragraf er det beskrevet, at varer erhvervet uden momsfradragsret også kan sælges uden moms. Men er en tandlægevirksomhed varer? Det kan man godt have sin tvivl om, siger Dennis Ramsdahl Jensen.

Lovændringen kan dog ikke få indflydelse på handler, der er indgået, inden loven træder i kraft, så Landsskatterettens afgørelse gælder for alle handler foretaget indtil nu.

Ændret sin model for køb
Hos ORIS ændrede man allerede sin transaktionsmodel, da der i første omgang blev skabt tvivl om momsforholdene.

– Det betyder, at der uanset lovændring eller andre forhold ikke er nogen form for tvivl om, hvorvidt en klinikejer skal svare moms ved salg til ORIS. Jeg tror også, de andre kæder har gjort noget lignende, siger Søren Bach.